CĐT: Một Cõi Đi Về
#7
Hôm qua nơi vùng tôi ở mưa suốt ngày, mưa giăng khắp chốn và rồi để lại dư vị bầu trời âm u hầu như nguyên ngày hôm nay.
Mưa gió làm cho những chiếc lá thu vàng rơi rụng tả tơi khắp nơi trên mặt đất sũng ướt.
Và khiến tôi xao lòng nhớ đến bài hát Mưa Rừng, sáng tác của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh
Hạt mưa nhớ ai, mưa triền miên...
Phải chăng mưa buồn vì tình đời?
Phải chăng mưa sầu vì lòng người?
...

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2021-10-23, 03:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-25, 07:47 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-25, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2023-11-18, 01:48 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2023-11-18, 05:26 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-11-18, 10:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-26, 03:56 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-26, 04:20 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-27, 07:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-30, 07:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 02:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:01 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by phai - 2021-10-31, 05:29 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 06:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-20, 07:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-11-28, 07:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-01, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 08:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-10, 02:42 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2021-12-02, 12:20 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-28, 07:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-02, 05:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by abc - 2021-12-02, 06:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:45 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 03:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-01-13, 07:54 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-04-10, 10:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-25, 06:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2022-06-26, 04:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-25, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 09:12 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:18 AM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 10:34 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:45 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-26, 01:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 01:59 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 02:06 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 04:23 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 05:03 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 11:31 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 08:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-28, 08:16 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-28, 09:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2022-06-28, 09:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-11, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-17, 06:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-10-10, 08:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-02, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-03, 01:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-05, 06:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-09, 04:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-11, 09:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-17, 09:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Mi. - 2023-01-16, 08:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 03:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 04:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-23, 12:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-23, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-24, 01:39 AM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-25, 12:46 AM
RE: Chuyện đời thường... - by vô_danh - 2023-01-26, 04:37 PM
RE: CĐT - by anattā - 2023-01-29, 11:00 PM
RE: CĐT - by 005 - 2023-01-30, 12:32 AM
RE: CĐT - by abc - 2023-01-29, 11:14 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-22, 10:13 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by 005 - 2023-02-23, 01:16 AM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-25, 09:19 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-07, 02:23 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TiểuHồLy - 2024-04-09, 12:26 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-09, 11:20 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-13, 05:04 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-05-20, 06:42 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-05-21, 09:17 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-04-13, 07:55 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-26, 08:21 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by LýMạcSầu - 2024-04-26, 09:09 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-27, 03:38 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by LýMạcSầu - 2024-04-27, 06:48 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by Dewdrop - 2024-04-27, 07:56 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by Dewdrop - 2024-04-26, 10:25 PM