CĐT: Một Cõi Đi Về
#4
Tôi đoán có lẽ đôi vợ chồng anh quen biết đó là người theo đạo công giáo thì phải. Nếu đúng thì tôi nghĩ chắc đôi lúc người vợ dựa vào niềm tin, sự cầu nguyện, và nhẫn nhịn cho qua những chuyện bất bình đưa đến tranh cãi. Theo đạo công giáo thì không được phép ly dị, phải không?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2021-10-23, 03:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-25, 07:47 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-25, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2023-11-18, 01:48 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2023-11-18, 05:26 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-11-18, 10:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-26, 03:56 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-26, 04:20 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-27, 07:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-30, 07:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 02:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:01 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by phai - 2021-10-31, 05:29 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 06:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-20, 07:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-11-28, 07:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-01, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 08:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-10, 02:42 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2021-12-02, 12:20 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-28, 07:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-02, 05:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by abc - 2021-12-02, 06:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:45 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 03:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-01-13, 07:54 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-04-10, 10:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-25, 06:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2022-06-26, 04:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-25, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 09:12 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:18 AM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 10:34 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:45 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-26, 01:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 01:59 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 02:06 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 04:23 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 05:03 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 11:31 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 08:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-28, 08:16 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-28, 09:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2022-06-28, 09:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-11, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-17, 06:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-10-10, 08:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-02, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-03, 01:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-05, 06:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-09, 04:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-11, 09:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-17, 09:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Mi. - 2023-01-16, 08:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 03:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 04:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-23, 12:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-23, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-24, 01:39 AM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-25, 12:46 AM
RE: Chuyện đời thường... - by vô_danh - 2023-01-26, 04:37 PM
RE: CĐT - by anattā - 2023-01-29, 11:00 PM
RE: CĐT - by 005 - 2023-01-30, 12:32 AM
RE: CĐT - by abc - 2023-01-29, 11:14 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-22, 10:13 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by 005 - 2023-02-23, 01:16 AM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-25, 09:19 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-07, 02:23 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TiểuHồLy - 2024-04-09, 12:26 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-09, 11:20 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-13, 05:04 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-04-13, 07:55 PM