Ivermectin-a cheap way to treat covid?
#76
nhóm người chích rồi

- vẫn đeo masks

- vẫn social distancing

- vẫn "discriminate" nhóm người không chích 


vì sao 


VÌ HỌ CHÍCH RỒI , MÀ HỌ VẨN CÒN SỢ BỊ LÂY

MẶC DÙ HỌ AN ŨI .... NẾU CÓ BỊ LÂY , THÌ CŨNG NHẸ ĐI

ẤY THẾ  , MÀ HỌ VẪN CÒN SỢ


Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticonuhmmmmm , đôi khi Vân suy nghĩ

tại sao họ chích rồi , tại sao họ tự an ủi nếu có bị lây , thì cũng nhẹ

họ vẫn còn sợ nhóm chưa chích lây họ

WHY WHY WHY WHY

Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply


Messages In This Thread
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-08-28, 10:03 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-08-28, 11:04 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-08-28, 11:17 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-08-28, 11:23 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-08-28, 11:27 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-09-02, 10:08 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-09-02, 10:11 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-09-14, 11:00 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 12:58 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 01:29 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 01:43 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 01:51 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 02:06 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 02:27 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 02:32 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 02:43 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 02:50 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 03:12 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-11, 07:49 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-12, 10:47 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-12, 11:01 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-12, 11:04 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-12, 11:19 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-10-12, 11:37 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-12-24, 04:34 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-12-24, 04:45 PM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-12-31, 10:45 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2021-12-31, 11:04 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-06, 12:49 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-06, 01:08 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-06, 01:44 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-08, 12:47 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-08, 01:04 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-08, 01:27 AM
RE: Proof of vaccination - by tuyetvan - 2022-01-08, 01:53 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 09:47 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 10:41 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 11:08 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 11:17 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 12:38 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 12:44 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 12:49 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 12:53 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 12:57 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 01:34 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 02:03 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 08:18 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 08:25 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 08:51 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 09:18 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 09:51 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 10:01 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 10:18 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 10:33 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 10:49 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-08, 11:01 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-09, 09:48 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-09, 11:03 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-09, 10:09 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-09, 10:30 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-09, 10:40 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-10, 12:41 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-10, 09:50 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-11, 10:31 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-11, 10:52 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 09:48 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 09:54 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:01 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:08 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:15 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:23 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:52 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:55 AM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 08:59 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 09:54 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:12 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:32 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 10:49 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 11:05 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 11:17 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-12, 11:21 PM
RE: đầu năm 88 về thuế - by tuyetvan - 2022-01-13, 11:10 AM