Những Bản Dịch Kinh Luận Của Phật Pháp Nguyên Thủy
#5
PHẬT GIÁO THERAVADA - DHAMMA

Pháp Học - Pháp Hành - Pháp Thành


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Tránh làm tất cả các điều ác, siêng làm điều thiện lành, không ngừng thanh lọc tâm.”


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply


Messages In This Thread
RE: Những Bản Dịch Kinh Luận Của Phật Pháp Nguyên Thủy - by Xí Xọn - 2021-04-09, 10:34 PM