The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

Kinh Cao Đài
#1
Khai Kinh
(Giọng Nam-Ai)
 
Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
Ánh Thái-Dương giọi trước phương đông.
Tổ-Sư Thái-Thượng Đức Ông,
Ra tay dẫn độ, dày công giúp Đời.
Trong Tam-Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
Trung-Dung Khổng-Thánh chỉ rành,
Từ-Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.
Phép Tiên-Đạo: Tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau.
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh-Kinh.
Reply


Messages In This Thread
Kinh Cao Đài - by TayNinh - 2018-01-23, 10:55 AM
RE: Kinh Cao Đài - by YeuAnhDaiKho - 2018-01-23, 11:08 AM
RE: Kinh Cao Đài - by TayNinh - 2018-01-23, 11:12 AM
RE: Kinh Cao Đài - by YeuAnhDaiKho - 2018-01-23, 02:44 PM