Théc méc Turkey or Turkey talk...
#31
Hồi nào giờ chưa xài qua oven bag để nướng turkey. Có thể thử năm nay nhưng có 1 câu hỏi trước đã. Dùng oven bag thì da sẽ vàng đều 2 mặt dù không quay ngược quay xuôi?

SB còn hình nướng năm ngoái không, nếu còn thì bỏ lên xem thử?

(2018-11-08, 11:40 AM)SugarBabe Wrote: Roast thì em xài oven bag...
[Image: Screenshot-20181108-120234.png]
Reply


Messages In This Thread
Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-08, 11:30 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-08, 12:00 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-08, 12:15 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-08, 12:31 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by DinhT - 2018-11-08, 04:48 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-08, 12:53 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-09, 10:57 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-10, 11:04 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-10, 02:01 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-12, 10:49 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-12, 11:01 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-13, 10:27 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-13, 10:46 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-14, 10:41 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-14, 05:22 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-20, 11:24 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-20, 11:40 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2018-11-21, 10:28 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-17, 10:58 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by abc - 2022-11-17, 12:11 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-17, 01:24 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by abc - 2022-11-17, 01:28 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-18, 10:50 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-21, 10:36 AM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-22, 03:34 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by abc - 2022-11-22, 03:43 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-22, 03:59 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by abc - 2022-11-22, 04:21 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by abc - 2022-11-22, 05:21 PM
RE: Théc méc Turkey or Turkey talk... - by Mimo - 2022-11-23, 01:25 PM