VietBest
I'm new... - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html)
+--- Thread: I'm new... (/thread-6758.html)

Pages: 1 2


RE: I'm new... - Analyst - 2018-05-31

(2018-05-31, 10:55 AM)catbui Wrote: I'm a slow pepper too. lol  Rolling-on-the-floor-laughing4  so welcome hihihihi

Nick de^? thương qua’...


RE: I'm new... - catbui - 2018-05-31

(2018-05-31, 08:42 PM)Analyst Wrote: Nick de^? thương qua’...

Thank you.

Nick dể thương và người thương cũng để
Gặp nhau rồi muốn bế về nhà nuôi hahaha. J/k


Make yourself at home and have fun.