VietBest
Tìm Kiếm Vũ Trụ Song Song Và 11 Chiều Không Gian Kháce - Phim Tài Liệu Khoa Học - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Khoa Học (https://vietbestforum.com/forum-58.html)
+--- Thread: Tìm Kiếm Vũ Trụ Song Song Và 11 Chiều Không Gian Kháce - Phim Tài Liệu Khoa Học (/thread-6244.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Tìm Kiếm Vũ Trụ Song Song Và 11 Chiều Không Gian Kháce - Phim Tài Liệu Khoa Học - Xí Xọn - 2018-05-16

Tại Sao Chúng Ta Già Đi ?

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

:sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b:
Những khám phá kì diệu? | Phim tài liệu khoa học | Khám phá thế giới (Thuyết Minh) - Xí Xọn - 2018-05-17

Bên trong Dải Ngân Hà | Phần 1 | Khám phá vũ trụ

Phần I


RE: Khám Phái Giải Ngân Hà? Phần | Phim tài liệu khoa học | Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh) - Xí Xọn - 2018-05-17

Cảm ơn Mod đưa lên giùm XX nhe?  Bouquet4 :tropical-drink_1f379: 10_point


RE: Khám Phái Giải Ngân Hà? Phần | Phim tài liệu khoa học | Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh) - Xí Xọn - 2018-05-21

Bên Trong Giải Ngân Hà

Phần Cuối

:sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b: :sunflower_1f33b:

RE: Khám Phái Giải Ngân Hà? Phần | Phim tài liệu khoa học | Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh) - Xí Xọn - 2018-06-20

Hành Trình Đến Tận Cùng Vũ Trụ
RE: Hành Trình Đến Tận Cùng Vũ Trụ - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-06-25

Hố Đen: Quái Vật Giải Ngân Hà

Innocent Innocent Innocent
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]RE: Hố Đen: Quái Vật Giải Ngân Hà - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-07-06

VŨ TRỤ ĐANG MỞ RỘNG
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]RE: Vũ Trụ Đang Mở Rộng - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-07-10

Khoa Học Vũ Trụ: Quĩ Đạo 
Hành Trình Kỳ Diệu Của Trái Đất

:woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f: :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f: :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f:

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
RE: Khoa Học Vũ Trụ: Quĩ Đạo,Hành Trình Kỳ Diệu Của Trái Đất - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-07-18

Sứ Mệnh Khám Phá Sao Thiên Vương 


[Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png] [Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png] [Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png]


RE: Sứ Mệnh Khám Phá Sao Thiên Vương - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-07-25

Cái Chết Của Những Ngôi Sao Khổng Lồ Trong Vũ Trụ
Hypernova, Supernova

[Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]RE: Cái Chết Của Những Ngôi Sao Khổng Lồ Trong Vũ Trụ - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-08-14

Sao Hỏa có sự sống hay không?

:rose4: :rose4: :rose4:RE: Sao Hỏa có sự sống hay không?- Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-08-23

Khoa học vũ trụ và khám phá - 
Ranh giới tận cùng của vũ trụ (thuyết minh)

[Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif]
RE: Khoa học vũ trụ và khám phá - Ranh giới tận cùng - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-09-20

Khoa học vũ trụ và khám phá
Quá trình hình thành trái đất (thuyết minh)

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

RE: Khoa học vũ trụ và khám phá Quá trình hình thành Earth - Phim Tài Liệu Thuyết Minh. - Xí Xọn - 2018-10-22

Thiên Thạch thảm họa khủng khiếp đối với Trái Đất - Thuyết minh
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
RE: Thiên Thạch thảm họa khủng khiếp đối với Trái Đất - Thuyết minh - Xí Xọn - 2018-10-25

10 Hành Tinh Bí ẩn và Kỳ Lạ Nhất Trong Vũ Trụ - Có Thể Bạn Chưa Biết


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]