VietBest
Tin Giáo Hội - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Tin Tức (News) (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: Tin Giáo Hội (/showthread.php?tid=23646)Tin Giáo Hội - tứ thập nhị - 2022-06-01

CHÚ Ý: 00:04:11 Tiến Sĩ George Weigel: Tòa Thánh và các chế độ côn đồ

CẦN CHÚ Ý NGHE Ở 00:9:39 > 00:10:13


RE: Tin Giáo Hội - tứ thập nhị - 2022-06-19


RE: Tin Giáo Hội - tứ thập nhị - 2022-06-20