VietBest
Nem nướng ...only $139.99 ... - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: HOT Deals !!! (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=73)
+--- Thread: Nem nướng ...only $139.99 ... (/showthread.php?tid=23537)Nem nướng ...only $139.99 ... - TeaOla - 2022-04-26

Chổ này họ làm nem & chạo rất ngon, hiện tại đang có promotion cho Mother's Day Thumbs-up4

Ai muốn thử thì có thể order ở đây:
https://www.nemxuyenbang.com/

[Image: DD22-B25-D-488-A-4-BF9-BF7-F-FB8-E8981-F35-B.jpg]