VietBest

Full Version: Có ai thắc mắc gì ...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
thì cứ tự nhiên vào đây đặt câu hỏi , Vân will try my best , và  cầu nguyện .. để trả lời câu hỏi của các bạn

Hello
(2018-05-21, 10:35 AM)catbui Wrote: [ -> ]Hi TV,

cai' cau^ nay` nghia~ la` gi` va^y.

Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  

Thanks.Có nhiều người khi gặp hoạn nạn , họ nghĩ Chúa đả bỏ rơi họ , nên họ mới gặp hoạn nạn

nhưng Chúa hứa , Chúa sẽ không bỏ rơi họ , cho dù họ đang gặp hoạn nạn , Ngài vẩn đang ở bên cạnh họ 
Hello
Vân thấy có người đặt câu hỏi

CHRISTIANS CÓ NÊN CƯỚI NON-CHRISTIANS KHÔNG ??câu hỏi rất hay ... và đây là câu trả lời dựa theo Kinh thánh


2 Cô rinh tô 6:14

14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? 
***


Nhưng đi xa hơn , tĩ dụ 2 người quen nhau khi họ là Unbelievers , nhưng sau đó , có 1 người thành believer , người kia không muốn thành believer , thì Kinh thánh có câu gì cho mình ??
1 Cô rinh tô 7:12-15

12 Ðến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ

13 Lại nếu một người đờn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 

14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. 
15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Ðức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an

Câu 1 Cô rinh tô 7:14 có nghĩa gì ??  Confused

- Spouse và children (là Unbelievers , nhưng vì ở chung với Believer) ..  họ cũng được Chúa chúc phước
- Unbelievers ở trong môi trường này ... có nhiều cơ hội trở thành Believers hơn ... nhờ sự hướng dẫn , example của believer


(2018-05-26, 09:29 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Vân thấy có người đặt câu hỏi

CHRISTIANS CÓ NÊN CƯỚI NON-CHRISTIANS KHÔNG ??câu hỏi rất hay ... và đây là câu trả lời dựa theo Kinh thánh


2 Cô rinh tô 6:14

14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? 
***


Nhưng đi xa hơn , tĩ dụ 2 người quen nhau khi họ là Unbelievers , nhưng sau đó , có 1 người thành believer , người kia không muốn thành believer , thì Kinh thánh có câu gì cho mình ??
1 Cô rinh tô 7:12-15

12 Ðến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ

13 Lại nếu một người đờn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 

14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. 
15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Ðức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an

Câu 1 Cô rinh tô 7:14 có nghĩa gì ??  Confused

- Spouse và children (là Unbelievers , nhưng vì ở chung với Believer) ..  họ cũng được Chúa chúc phước
- Unbelievers ở trong môi trường này ... có nhiều cơ hội trở thành Believers hơn ... nhờ sự hướng dẫn , example của believer

Khờ nghĩ ....2 vợ chồng cùng 1 niềm tin thì việc dạy dỗ con cái được dễ dàng hơn ......

Innocent