VietBest

Full Version: Do Christians have to obey THE OLD TEST. LAW
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


[Image: maxresdefault_7.jpg]Vân mở thread này , để mình từ từ tìm hiểu ... Christians in the New Testament nên deal với the Old Testament Law như thế nào cho đúng với ÂN ĐIỂN CUẢ CHUÁ QUA CHUÁ JESUS CHRIST


:dance: :dance: :dance:
Trước khi mình đi vào đề tài này , Vân muốn nhắc nhỡ  các bạn Christians


Khi nhìn hình ảnh này , mình  nên nhớ ...


CHUÁ JESUS , CHÍNH ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐẢ CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CUẢ CHÚNG TA

YES , NGÀI CHÍNH LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ 

CHUÁ JESUS (ALONE) ...... CỨU CHÚNG TA KHỎI SỰ PHÁN XÉT

CHỨ KHÔNG PHẢI CHUÁ JESUS + CHÚNG TA ... CỨU CHÚNG TA KHỎI SỰ PHÁN XÉT- Chính vì Ngài là Đấng Tạo Hoá , chết thay cho tội lỗi chúng ta để chúng ta được cứu

- Nên Ngài là Vua chúng ta , chúng ta là đầy tớ của Ngài

- đầy tớ thì có bổn phận phải phục vụ Vua , đó là bổn phận , không hơn không kém

- nếu mình làm tốt điều gì , thì đó là bổn phận của mình ... chứ không phải "xem việc làm tốt của mình là cái ticket để mình có thể vào thiên đàng"

- vì không có gì mà có thể mua được ticket vào thiên đàng ... ngoài dòng máu Chúa Jesus (ALONE)
[Image: jesus-on-the-cross.jpg]
Huyết chiên con bôi sạch lòng 

Huyết Chúa mầu nhiệm

[Image: huyet_cua_duc_chua_giexu.jpg]
Thập tự xưa


[Image: hqdefault_8.jpg]
Ta hy sinh vì con hết


[Image: the-passion-of-the-christ.jpg]
Tiệc thánh


[Image: oneway.vn_tiec-thanh1.png]


nghe nhạc rồi ... bây giờ mình bắt đầu vào đề nhé :banana.dance:
Christians có phải vâng theo những điều luật trong Cựu ước không ???


- Những điều luật trong Cựu ước , dành riêng cho người Do thái (Israelites) , chứ không phải dành cho Christians
Có nhiều loại luật trong Cựu ước dạy người Do thái ....

- vâng lời & làm vui lòng Đức Chúa Trời .... tĩ dụ như ... the 10 commandments

- cách thờ phượng Chúa & chuộc tội lỗi mình ... tĩ dụ như ... the sacrificial system

- tách khác biệt ra khỏi những dân tộc khác .. tĩ dụ như ... the food and clothing rules
Không có 1 điều luật nào dành cho Christians ngày nay 

Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá , coi như Ngài đã chấm dứt những điều luật trong Cựu ước


Rôma 9:4

tức dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa
- Mình không nằm dưới luật của Cựu ước , nhưng mình nằm dưới luật của Đấng Christ ... đó là 2 cái  ... YÊU CHUÁ & YÊU NGƯỜI

- Nếu mình tuân theo 2 luật này ,  coi như là mình đả làm được những gì Chúa đòi hỏi mình 

- Vấn đề ở đây .... làm thế nào mình biết được ... PHẢI SỐNG SAO CHO "YÊU CHUÁ & YÊU NGƯỜI" ???  Confused- Câu trả lời nằm trong The 10 Commandments  :dance:

- 9 điều răn này được lặp lại trong Tân ước .... ngoại trừ điều răn về Ngày Sabbath

- Dĩ nhiên , khi chúng ta YÊU CHUÁ ... mình sẽ không quỳ lạy trước hình tượng ... absolutely not 

- Dĩ nhiên , khi chúng ta YÊU NGƯỜI .. mình sẽ không giết người , không tà dâm , trộm cướp , chứng dối , tham nhà kẽ lân cận
Mat 22:37-40

37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. 

38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 

39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình
40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
- Nhờ  "luật pháp" ....  mình  biết "cái nào tội - cấm , cái nào không tội - không cấm"

- Tội lỗi lại thích chơi trớ trêu  ... khi  cấm .. thì nó lại thích làm (giống như ngoại tình , hay drugs .. khi luật pháp cấm , thì người ta  thích làm)
- Bởi vậy , khi chưa có "luật pháp" ...  mình không phạm tội (vì không có gì cám dỗ mình) .. tức là , khi chưa có luật pháp , thì mình "sống"

- Nhưng khi "luật pháp" ra cấm cái này , cấm cái kia ...  tự nhiên mình lại thích "ăn trái cấm" ... tức là , khi  có luật pháp , thì tội lỗi "sống"


Rô ma 7:7-9

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. 

Ấy là tội lỗi đã nhơn dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi
Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; như khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống
- Kinh thánh cho chúng ta biết ... CHUÁ JESUS ĐẾN ĐỄ LÀM TRỌN NHỮNG LUẬT PHÁP TRONG CỰU ƯỚC
Cho nên .....

- Thay vì chúng ta làm theo những luật trong Cựu ước ... thì chúng ta cứ làm theo luật của Chúa Jesus 

- Thay vì phải nhớ cả hơn 600 luật trong Cựu ước và làm theo  , thì mình chỉ tập trung vào 2 điều luật  "YÊU CHUÁ & YÊU NGƯỜI"

- Nếu Christians hết lòng , hết ý làm 2 điều luật này ... thì coi như chúng ta đả làm trọn điều luật của Chúa


Mat 5:17-20

17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn

18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn
19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng
20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. 
Thật sự ra , ĐIỀU RĂN CUẢ CHUÁ JESUS KHÔNG KHÓ ... YÊU CHUÁ & YÊU NGƯỜI

- YÊU CHUÁ ... thì không thờ hình tượng , không phủ phục , không quỳ trước hình tượng

- YÊU NGƯỜI .. thì không giết người , không tham của người , không làm chứng dối , không tà dâm , không trộm cướp ...
... thật sự ra ... không khó như mình nghĩ ....  :dance:

... và 2 điều răn đó ... coi như là tóm gọn những gì đả dạy trong luật pháp và lời tiên tri  :dance:

1 Giăng 5:3

3 Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nềMat 22:40

40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
In Jesus' Name

[Image: hands-raised-to-god.jpg]
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14