VietBest

Full Version: A new way để đọc Kinh thánh
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
The Book of Genesis Overview (Sáng thế ký)

Read Scriptures - Genesis The Book of Exodus Overview (Xuất Ê díp tô ký)

Read Scriptures - Exodus

À ở đây , Vân nhớ 2 cái này , cần nói ra ... just in case có bạn nào không biết  Hello


1. Sự khác biệt giữa 2 chữ "Bible""Scriptures" là gì ??

- Bible là ... cuốn sách Kinh thánh

- Scriptures là ... những gì được viết trong cuốn sách Kinh thánh 
2. Jesus Christ ... có phải Jesus "họ" Christ không ??

- Jesus là tên của Chúa Jesus

- CHRIST , không phải là "họ" của Jesus , mà là "TITLE" của Jesus , có ý nghĩa "SAVIOUR"
TV oi ... Ody van thich cam cuon sach Kinh Thanh doc .... cam on ban
The Book of Leviticus Overview (Lê vi ký)

Read Scripture - Leviticus

The Book of Numbers Overview (Dân số ký)


Read Scripture - Numbers

The Book of Deuteronomy Overview (Phục truyền luật lệ ký)


Tác giã của Kinh thánh ...


dĩ nhiên Kinh thánh được con người viết ra ... nhưng những người này được soi dẩn bởi Ðức Chúa Trời ... nên những gì họ viết ra được coi như là ... tới từ Chúa , chứ không phải tới từ con người2 Ti mô thê 3:16


16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình

17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Moses ..... 1400 BC ............. Sáng thế ký , Xuất Ê díp tô ký , Lê vi ký , Dân số ký , Phục truyền luật lệ ký


Joshua ... 1350 BC ................ Giô suê


Samuel + Nathan + Gad ... 1000-900 BC ................. Các quan xét , Ru tơ , 1 Sa mu ên , 2 Sa mu ên


Jeremiah .... 600 BC ................. 1 Các vui , 2 Các vua


Ezra ... 450 BC ..................... 1 Sữ ký , 2 Sữ ký , Ê xơ ra , Nê hê mi


Mordecai .... 400 BC ................. Ê xơ tê


Moses .... 1400 BC .................... Gióp


Nhiều tác giã , nhưng cái chánh là vua David .... 1000 - 400 BC ................. Thi thiên


Solomon .... 900 BC ................. Châm ngôn , Truyền đạo , Nhã ca


Isaiah ..... 700 BC .................. Ê sai


Jeremiah ... 600 BC .................. Giê rê mi , Ca thương 


Ezekiel .... 550 BC ................ Ê xê chi ên


Daniel .... 550 BC ............... Đa ni ên


Hosea .... 750 BC ................ Ô sê


Joel ... 850 BC ............... Giô ên


Amos ... 750 BC ................... A mốt


Obadiah ... 600 BC .................. Áp đia


Jonah ... 700 BC ...................... Giô na


Micah .... 700 BC ...................... Mi chê


Nahum ... 650 BC .................... Na hum


Habakkuk .... 600 BC ....................... Ha ba cúc


Zephaniah .... 650 BC .................... Xô pha ni 


Haggai ... 520 BC ................... A ghê


Zechariah ... 500 BC .................. Xa cha ri


Malachi .... 430 BC .................... Ma la chi
Ở trên là tác giả của những sách trong Cựu Ước 


Trước khi đi qua tác giả trong Tân Ước ... mình nên nhớ điều này


B.C. , người ta nghĩ nó có nghĩa là BEFORE CHRIST , thật sự là đúng như vậy ... B.C là Before Christ

A.D. , người ta nghĩ nó có nghĩa là AFTER DEATH , nhưng như vậy là không đúng ... ví ... KHÔNG THỂ NÀO BEFORE CHRIST , RỒI ĐI LIỀN SAU ĐÓ LÀ AFTER DEATH , CHÚA JESUS CHẾT LÚC NGÀI 33 TUỔI , NÊN CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ NÀO XÃY RA 

AD là viết tắt của tiếng Latin , Anno Domini , có nghĩa là ... In The Year Of Our Lord
Nếu viết , thì mình viết thế này ... 1 B.C. hay A.D. 1
It is interesting to note that the purpose of the B.C./A.D. dating system was to make the birth of Jesus Christ the dividing point of world history

Hệ thống chia B.C/A.D cho thấy THỜI GIAN CHUÁ JESUS SANH RA ĐƯỢC COI LÀ ĐIỂM CHIA ĐÔI TRONG DÒNG LỊCH SỮ  :banana.dance:
Matthew .....  AD 55 ................. Ma thi ơ


John Mark ... AD 50 ................. Mác


Luke ..... AD 60 ..................... Luca


John .... AD 95 ...................... Giăng


Luke ..... AD 65 ........................ Công vụ các sứ đồ


Paul ..... AD 50-70 ........................ Rô ma , 1 Cô rinh tô , 2 Cô rinh tô , Ga la ti , Ê phê sô , Phi líp , Cô lô se , 1 Tê sa lô ni ca , 2 Tê sa lô ni ca , 1 Ti mô thê , 2 Ti mô thê , Tít , Phi lê môn


Unknown, mostly likely Paul, Luke, Barnabas, or Apollos ... AD 65 ....................... Hê bơ rơ


James .... AD 45 ............................. Gia cơ (brother của Chúa Jesus)


Peter ... AD 60 ...................... 1 Phi e rơ , 2 Phi e rơ


John ... AD 90 .......................1 Giăng , 2 Giăng , 3 Giăng 


Jude ... AD 60 ........................ Giu đê (brother của Chúa Jesus)


John .... AD 90 ................... Khải huyền 
Pages: 1 2