VietBest

Full Version: Đấng Tạo Hoá vs. tạo vật
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
How great Thou Art
Lớn bấy duy Ngài

The Mind Blowing Mathematics of Sunflowers
Không có chuyện gì mà gọi là ngẫu nhiên cả

ngay chính khoa học cũng phải công nhận "không có sự ngẫu nhiên"

thì mình phải suy nghĩ BÀN TAY CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ ĐÃ NHÚNG VÀO MỌI VẬT CHUNG QUANH CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO ??
God's Fingerprints

[Image: 150313105721-pi-day-graphic-exlarge-169.jpg]
Scientific proof that GOD EXISTS

15 Facts the Bible knew BEFORE Science did

25 Fulfilled Bible prophesies .. you can't deny

rồi Vân sẽ nói tới những tạo vật .. sau này

nhưng first thing first , có những videos hay quá .. mình nên nghiên cứu trước 


Hello
7 incredible facts about JESUS' DEATH

DNA - God's amazing programming, evidence for HIS EXISTENCE

Why DNA proves "evolution is false" and "INTELLIGENT DESIGN IS TRUE"

Rollin Rollin Rollin Rollin
Why do we need BEES?

Nếu Chúa không create bees , thì chúng ta sẽ như thế nào ???


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8