VietBest

Full Version: Ăn tối
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Salad bò + trứng + táo

[Image: IMG_20180102_182811.jpg]

[Image: IMG_20180102_193714.jpg]


Thịt kho tiêu 
[Image: IMG_20180102_200352.jpg]


Ốc len xào xả dừa- lần sau  mình sẽ thử clams hay mussels tại mình khoái cái coco sauce ah loool


[Image: IMG_20180102_192503.jpg]