VietBest

Full Version: Sứ điệp Fatima ???
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Đề tài này rất phức tạp và dài dòng , Vân nghĩ mình nên mở riêng 1 cái thread để nghiên cứu CG muốn nói gì trong Sứ điệp Fatima này


đây là 3 cái links để rồi mình từ từ tìm hiểu về câu chuyện này


https://www.gotquestions.org/lady-fatima.html


http://www.thongdiepducme.org/uploads/im...FATIMA.pdf


https://www.gotquestions.org/apparitions-of-Mary.html