VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh CG hết lòng tránh né
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
Tuyết Vân đã đồng ý mấy ông Mục Sư Tin Lành SAI (đi ngược lại Lời Chúa)
Vậy thì tại sao Tuyết Vân vẫn bám theo giáo phái Tin Lành ?

Mục Sư Tin Lành là những người Đại Diện cho Hội Thánh Tin Lành, Tuyết Vân
biết họ đi sai ĐƯỜNG LỐI CHÚA, tại sao Tuyết Vân vẫn lắng nghe lời họ hả ?


(2018-03-14, 11:30 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Đồng ý điếc nói đúnghọ sai khi đi ngược ý Chúa  

Ok chưa ?

http://vietbestforum.com/thread-3678-page-3.html
Đây là Lời Chúa dành cho CG

Giáo hội CG là Babylôn , đầy tiền bạc , và đầy quyền lực (buôn thần bán thánh - làm những chuyện không có dạy trong Kinh thánh)

nên Chúa kêu gọi họ hãy rời khỏi nơi này , nếu không muốn bị dính miễng bomb khi Ngài dội xuống GHCGKhải huyền 18:4-5

Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; 

vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Ðức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. 
(2018-03-14, 11:27 PM)Anh_Điếc Wrote: [ -> ]Anh Điếc nói rằng:

Mấy ông mục sư Tin Lành làm phép cưới cho những cặp vợ chồng đã từng ly dị bước thêm bước nữa
với người khác . Mấy ông Mục sư đã đi NGƯỢC lại Lời Chúa, họ sẽ trả lẻ trước mặt Chúa vào ngày 
phán xét vì mấy mục sư đã tiếp tay tạo cơ hội cho những cặp vợ chồng đó phạm tội NGOẠI TÌNH .

Tuyết Vân nghỉ gì về những lời Anh Điếc viết trên đây ?

Thế là Tuyết Vân THÚ NHẬN rằng:

(2018-03-14, 11:30 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Đồng ý điếc nói đúnghọ sai khi đi ngược ý Chúa  

Ok chưa ?

http://vietbestforum.com/thread-3678-page-3.html
[Image: sacrament-of-reconciliation-31-728.jpg][Image: slide_15.jpg]
Partial Indulgences .. chỉ bỏ 1 phần nào tội thôi , chắc rẽ hơn , cho ai NGHÈO .. $ (giá chắc chắn phải rẽ hơn)

Plenary Indulgences ... bỏ hết tội , chắc mắc hơn , dành cho ai GIÀU .... $$$ (giá chắc chắn phải mắc hơn ... for sure)


LOL
[Image: Aska_Priest6_1.jpg]


[Image: indulgence-6-728.jpg]
LUẬT ... CON NGƯỜI (CHỨ KHÔNG PHẢI LUẬT CHUÁ , VÌ KINH THÁNH KHÔNG CÓ NÓI GÌ GIỐNG VẬY CẢ)  Rollin[Image: indulgence.jpg]
Vân còn đang trong thời gian "cố tìm hiểu" cái nhìn của CG

vì nó khác xa Kinh thánh nói , nên rất khó cho Vân hiểu .. họ nghĩ cái gì  Thumbs-down4
nhưng Vân sẻ cố gắng tìm hiểu , và so sánh sự suy nghĩ của họ vs. những gì được nói trong Kinh thánh


phải công nhận , nếu nhìn CG bề ngoài thôi , thì dể

nhưng khi nhìn sâu vào CG , thì mới thấy thiệt là kinh khũng và phức tạp , chứ không phải đơn giản như những gì Kinh thánh dạy  Confused
... Chậc chậc ... Ông bà xưa có câu: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" Thiệt không sai chút mô hết!
Mục Sư Tin Lành là người đại diện cho Hội Thánh Tin Lành, họ đã bất chấp LỜI CHÚA dạy và rỏ 
ràng Tuyết Vân cũng đã CÔNG NHẬN họ SAI như Tuyết Vân đã tuyên bố dưới đây:

(2018-03-14, 11:27 PM)Anh_Điếc Wrote: [ -> ]Anh Điếc nói rằng:

Mấy ông mục sư Tin Lành làm phép cưới cho những cặp vợ chồng đã từng ly dị bước thêm bước nữa
với người khác . Mấy ông Mục sư đã đi NGƯỢC lại Lời Chúa, họ sẽ trả lẻ trước mặt Chúa vào ngày 
phán xét vì mấy mục sư đã tiếp tay tạo cơ hội cho những cặp vợ chồng đó phạm tội NGOẠI TÌNH .

Tuyết Vân nghỉ gì về những lời Anh Điếc viết trên đây ?

Thế là Tuyết Vân THÚ NHẬN rằng:

(2018-03-14, 11:30 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Đồng ý điếc nói đúnghọ sai khi đi ngược ý Chúa  

Ok chưa ?

http://vietbestforum.com/thread-3678-page-3.html


Thế thì đạo Tin Lành thuộc đạo BẤT CHÍNH như ông bà xưa nói ở trên ... chậc chậc ...
Pages: 1 2 3 4 5 6