VietBest

Full Version: Tìm hiểu về Sứ đồ Paul trong Kinh thánh
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sứ đồ Paul có cái tên bắt đầu được gọi là SAUL OF TARSUS

Ông từ 1 người đi đàn áp con cái Chúa .... chuyển qua làm 1 người phục vụ Chúa 1 cách đắc lực

Sau khi được cứu, Paul đả đi vòng vòng nhiều nơi, gầy dựng Hội Thánh của Chúa ở bất cứ nơi nào ông tới (đây là việc làm của Paul, chứ không phải của Peter)

Ông không ở lại cùng những hội thánh ông đả gầy dựng nên, nhưng họ vẫn trong sự suy nghĩ của ông, ông coi họ như là children của ông

Đa số những sách trong Tân ước được viết bởi Paul tới những hội thánh ông đả gầy dựng nên


Chúng ta có thể biết ông viết ít nhất là 13 cuốn sách trong Tân ước .. nhưng có nhiều nhà nghiên cứu Thánh Kinh tranh luận ông cũng là tác giả của cuốn sách HÊ BƠ RƠ .. nếu quả thật, ông là tác giả của cuốn sách này, thì ông được coi như là viết 14 cuốn sách trong Tân ưỡc.

Những cuốn sách ông viết gồm có (tính theo thứ tự thời gian ông viết cuốn nào trước sau)

1. Ga la ti (AD 47)
2 - 3. 1 và 2 Tê sa lô ni ca (AD 49-51)
4 - 6. 1 và 2 Cô rinh tô và Rôma (AD 52-56)
7 - 10. Ê phê sô, Phi lê môn, Cô lô se, Phi lip (AD 60-62 ... khi ông bị bỏ tù lần đầu tiên ở Rome)
11-12 . 1 Ti mô thê , Tít (AD 62)
13. 2 Ti mô thê (AD 63-64 ... khi ông bị bỏ tù lần thứ hai ở Rome)Mặc dù Paul là người cầm bút viết ra những cuốn sách này , nhưng ông khẳng định là ông đả được soi sáng bời Đức Thánh Linh để nói lên LỜI CHUÁ

Những sứ đồ đầu tiên, cũng như những hội thánh đầu tiên, chấp nhận những lời ông nói là đến từ Chúa
Mình hảy coi lời làm chứng của ông ở sách CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 26


Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. 

10 Thật tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. 
11 Vả lại, tôi thường trảy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. 
12 Ấy vậy, tôi lên thành Ða-mách có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả, đương đi dọc đường, 
13 muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. 
14 Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phải cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. 
15 Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đường bắt bớ. 
16 Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. 
17 Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, 
18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Chính Chúa Jesus đả lập ông làm chức việc và làm chứng về những việc ông đả thấy, cùng những việc Ngài sẽ hiện đến mách cho ông. Ngài sẽ bảo hộ ông khỏi dân Giu đa và dân ngoại là nơi Ngài sẽ sai ông đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực Satan mà đến với Đức Chúa Trời, cho họ bở đức tin nới Ngài mà được tha tội, cùng hưỡng phần gia  tài với các thánh đồ.
trước khi đi tiếp , mình nên hiểu 2 chi tiết căn bản ở đây 
1. nói về thời gian, mình có BC và AD

BC được viết sau con số (6 BC) ... có nghĩa là BEFORE CHRIST (giống như mình thường suy nghĩ)

AD được viết trước con số (AD 6) ... không giống như mình suy nghĩ là AFTER DEATH, vì không thể nào year BEFORE CHRIST, xong kế tiếp là year AFTER DEATH liền , doesn't make sense  ... AD xuất phát từ tiếng Latin ANNO DOMINI có nghĩa là IN THE YEAR OF OUR LORD

2.  Paul là sứ đồ (apostle) của người ngoại là chúng ta ... Peter là sứ đồ (apostle) của người Do thái (chứ không phải là chúng ta)Ga la ti 2:7-8


Trái lại, họ thấy sự giảng Tin Lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy

vì Ðấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoạiTrong câu Kinh thánh này, rỏ ràng Phao lô xác nhận

- Peter là apostle cho người Jews (Do thái)
- Paul chính ông là apostle cho người Gentiles (ngoại)
Paul the Apostle

Trước khi đi tiếp về Paul , sẳn đây mình tìm hiểu những tác giả nào đả viết nên bộ Tân ước .....


Matthew ... viết Matthew

Mark ... viết Mark

Luke ... viết Luke & Acts (Công vụ các sứ đồ)

John .. viết John , John 1 , John 2 , John 3 , Revelation

Peter ... viết Peter 1 , Peter 2

James .. viết James (Gia cơ)

Jude .. viết Jude (Giu đê)sẳn đây mình cũng cần phải biết 2 tác giả James (Gia cơ) và Jude (Giu đê) là em của Chúa Jesus


Mat 13:55-56

55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 

56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy? 
Đọc câu chuyện về Paul , Vân thấy ông có 1 bản chất rất THẲNG THẮNG , ĐÚNG NÓI ĐÚNG , SAI NÓI SAI , ông không vị nễ  gì ai cả . Ngay khi Peter phạm sai , sợ người Do thái , giả dối với người ngoại , cũng bị Paul đưa ra chê trách

rồi chúng ta sẻ từ từ tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn về Paul


Ga la ti 2:7-14

Trái lại, họ thấy sự giảng Tin Lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy
Ðấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại


và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì
10 Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. 


11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm
12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ
14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? 


****

SÊ PHA (CEPHAS) CÒN LÀ 1 CÁI TÊN KHÁC CUẢ PETER ... Giăng 1:42 ... 42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ)
đọc đoạn Kinh thánh trên mình hiểu thế nào, Vân diễn giải ở đây, giúp cho bạn dể hiểu đoạn Kinh thánh ở trên hơn

- người KHÔNG chịu phép cắt bì là người ngoại ......... người chịu phép cắt bì là dân Do thái
- câu 8 cho thấy ... Peter là sứ đồ (apostle) cho những kẻ chịu cắt bì là dân Do thái .... Paul là sứ đồ (apostle) cho dân ngoại


- câu 9-10 ... Gia cơ, Sê pha (Peter), Giăng là 3 người đi tới  dân Do thái ... Paul và Ba na ba đi tới  dân ngoại

- câu 11-14 .. Tại thành Antioch, Peter đả làm 1 chuyện đáng trách mà Paul quở ông ngay trước mặt mọi người ...... Gia cơ có mời 1 số người Do thái tới. Trong khi chờ đợi những người này, Peter ngồi ăn chung với những người ngoại. Nhưng khi mấy người Do thái này tới, Peter sợ mấy người Do thái này, nên không còn ngồi ăn chung với mấy người ngoại nữa. Điều này đả khiến Banaba cũng bắt chước theo .. trước cảnh tượng giả dối này, Paul đả nói thẳng thắng với mọi người "nếu Peter là người Do thái, mà ăn ở giả dối như người ngoại .. thì làm sao ông có thể kêu người ngoại phải học hỏi từ người Do thái"
Vì Kinh thánh nói

- Paul là sứ đồ của dân ngoại
- Peter là sứ đồ của người Do thái (có phép cắt bì đàng hoàng)


nên CG không thể nào tự nhận mình là dòng dõi của Peter được, vì GHCG không phải là người Do thái

nếu muốn nhận , thì phải nhận mình là dòng dõi cùa Paul .. thì make more sense


***

thêm 1 điều, Paul mới chính là người cha của các hội thánh đầu tiên

ông đi nhiều nơi , gầy dựng nên nhiều hội thánh , và ông viết những lá thơ cho họ ... nhắc nhở họ phải vâng theo Lời Chúa (giống như 1 người cha nhắc nhở con mình)

nên nhận làm dòng dõi của Paul .. thì cũng sáng giá lắm , chứ không tệ đâu


***


hơn nữa , Paul là 1 người sống độc thân

CG thích những linh mục sống độc thân , thì cũng có thể tự nhận mình là dòng dỏi Paul .... hỗng sao***


nhưng CG lại nhận mình là dòng dõi Peter , vì sao ???

vì câu Kinh thánh này ....


Mat 16:18-19

18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 

19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Problem ở đây là gì ??

- Chúa Jesus nói với "Peter" .... chứ Ngài không nói "Peter và sau đó là dòng dõi ông"
- Dẩu cho Chúa Jesus nói "Peter và sau đó là dòng dõi ông" ... thì "người Do thái" có quyền nhận họ là dòng dỏi ông , chứ CG không có quyền nhận , vì CG là ... người ngoại , chứ không phải người Do thái***
Thêm 1 problem khác trong câu Kinh thánh trên

- GHCG cho rằng mình là "HỘI THÁNH" được nói trong Mat 16:18
- cho rằng như vậy đi , nhưng nếu hỏi bạn

VẬY HỘI THÁNH CỦA BẠN CÓ LÀM GƯƠNG VỀ VÂNG LỜI CHUÁ ... CHO NHỮNG HỘI THÁNH KHÁC KHÔNG???

- thì họ không trả lời được câu hỏi này
- họ chĩ biết nhận họ là "Hội Thánh" được nói trong Mat 16:18
- còn chuyện họ có làm gương cho người khác "vâng lời Chúa" ... thì họ lại không trả lời được  Confused
Những câu Kinh thánh cho mình biết Paul là ai ??  


Phi líp 3:5-6

tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ra-si

về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội Thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được

Công vụ 22:22-29

22 Chúng chịu nghe người nói đến đó, song đến câu ấy, thì vùng kêu lên rằng: Hãy cất người dường ấy khỏi thế gian! Nó chẳng đáng sống đâu! 

23 Chúng kêu la, cổi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. 

24 Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người, để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người

25 Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dầu người đó chưa thành án, hay sao? 

26 Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng: Ông toan làm chi? vì người nầy là quốc dân Rô-ma. 

27 Quản cơ đến, hỏi Phao-lô rằng: Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Rô-ma chăng? Người trả lời rằng: Phải. 

28 Quản cơ lại nói: Ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói: Còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi
29 Tức thì, những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra; và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Rô-ma, thì sợ hãiCông vụ 22:3

Tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạt-sơ, trong sứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây, trong thành nầy, học nơi chơn Ga-ma-li-ên, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Ðức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy.  [Image: printer.gif]   [Image: arrow_up.png]   [Image: arrow_right.png]