VietBest

Full Version: Kinh thánh và Khoa học
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kinh thánh và Khoa học liên hệ với nhau như thế nào ??

- Kinh thánh cho chúng ta biết ....... CHUÁ DỰNG NÊN VŨ TRỤ MUÔN LOÀI

- Khoa học có vai trò .......... TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHUÁ ĐẢ DỰNG NÊN, VÉN CÁI MÀN BÍ MẬT ĐÓ LÊN


Khoa học tìm hiểu, không có nghĩa là "bắt đầu là đúng liền" .. trial and error ... có sai rồi sữa lại , sữa lại , và sữa lại cho đúng

Nên những thuyết như "Evolution hay Big Bang" chưa có nghĩa là đúng, vì nó chưa trả lời được hết những câu hỏi có thể đặt ra như ... THEO THUYẾT TIẾN HOÁ, CÁI GÌ TIẾN HOÁ RA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẦU TIÊN ?? Evolution không trả lời được câu hỏi này

từ từ mình sẻ tìm hiểu sâu vào thêm sau  :banana.dance:


đây là 1 video rất funny được nhiều người ưa thích

he nói chuyện hơl lẹ, nên có cái Vân catch được , có cái nó fly over my head  :banana.dance: nhưng rồi từ từ Vân sẻ coi lại, và đưa ra những điểm interesting để mình xem lại 

Vân học về accounting, chứ không phải science , nên thật sự có nhiều cái deep về science , Vân không rỏ lắm

mời các bạn vào xem, nếu cái bạn có background về science, thì đây là 1 video rất lý thú cho các bạn  :banana.dance:


Ai interested in "Dinosaurs" thì mời coi videos này  :banana.dance:


bây giờ Vân chưa có thì giờ lắm , cứ post mấy videos này lên , rồi từ từ Vân coi ... và sẽ đưa ra những điểm hay hay về những videos này  :banana.dance::banana.dance: