VietBest

Full Version: KINH THÁNH MÀ CG KHÔNG THỂ HIỂU
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Khải huyền 2:5

Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
Khải huyền 3:16-18

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 

16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta

17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ. 
18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được
Khải huyền 18:1-5

Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. 

Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, 

vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. 

Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; 
vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Ðức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó

Chúa đòi hỏi con cái Chúa "nghe Lời Chúa + phải làm theo"

chứ không phải "nghe Lời Chúa + vô lổ tai này , ra lổ tai kia"

Gia cơ 1:21-25

21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. 

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình
23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương
24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào
25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.[Image: slide_14.jpg]
[Image: james_1v23_24.jpg]
[Image: mirror.gif]
[Image: The_Moment_of_Truth.jpg]
[Image: slide_7.jpg]
CÁI NÀO LÀ ... LỜI CHUÁ

CÁI NÀO LÀ ... LỜI CON NGƯỜI


- con người không phải là Chúa
- Chúa cũng không phải là con người


nên không thể nào đem SỰ SUY NGHĨ CUẢ CON NGƯỜI , mà cho rằng CHUÁ CŨNG SUY NGHĨ Y CHANG NHƯ CON NGƯỜIÊsai 55:8-9

Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 
Êsai 65:2

Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình,
MUỐN BIẾT CHUÁ NGHĨ GÌ, THÌ PHẢI TÌM TRONG KINH THÁNH
CHỨ KHÔNG THỂ NÓI .. CON NGƯỜI NGHĨ SAO, THÌ CHUÁ NGHĨ Y CHANG NHƯ VẬY
(2018-02-28, 07:57 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Ok Gracie, Vân không đề cập CG nữa, nhưng chỉ post Kinh thánh là Lời Chúa thì bạn có ok không?

rát welcome chị TV . Mình rát thích đọc  Kinh Thánh chị post .

Khó Ưa

(2018-02-28, 07:46 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Ok, thank you Khó ưa.

Vân không nói gì CG nữa, chỉ post Kinh thánh trong đây thôi  Hug

yes please ....................................................
CON NGƯỜI LỚN HƠN CHUÁ ??


that's exactly my point 

CON NGƯỜI SUY NGHĨ KHÁC CHUÁ

- CON NGƯỜI NGHĨ .. con người lớn hơn Chúa

- NHƯNG CÁI PROBLEM LÀ ... CHUÁ NGHĨ .. 3 Ngôi Chúa lớn hơn con người
Êsai 55:8-9

Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 
Êsai 65:2

Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình,

con người nghĩ ... không cần biết Chúa hay con người gì cả ... CỨ CHA MẸ LÀ LỚN HƠN CON

nhưng Chúa nghĩ ... không cần biết cha mẹ hay con gì cả .... CHUÁ LÀ PHẢI LỚN HƠN CON NGƯỜI

can you see it?
Con người nghĩ ... CON NGƯỜI LỚN HƠN CHUÁ

NHƯNG LỜI CHUÁ TRONG KINH THÁNH, Thumbs-up4  KHÔNG CẦN BIẾT CON NGƯỜI LÀ AI (MÁ HAY CON) ... CHUÁ BAO GIỜ CŨNG LỚN HƠN CON NGƯỜI  Thumbs-up4Êsai 40:28

28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.


Gióp 26:14

14 Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài; Ta được nghe tiếng nói về Chúa xầm xì nhỏ thay! Nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?
Thi thiên 147:5

Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.
Thi thiên 8:3-4

Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt

Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó
Thi thiên 147:3-5

Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ. 
Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy
Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Gióp 37:5

Ðức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ; Ngài là những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi?Gióp 37:13

13 Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, Hoặc để làm ơn cho loài người
Ê sai 45:5-7


Ta là Ðức Giê-hô-va, không có Ðấng nào khác, ngoài ta không có Ðức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, 

hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Ðức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. 
Ấy chính ta là Ðấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Ðức Giê-hô-va, là mọi sự đó


Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4
Kinh thánh dạy

CHỈ CÓ 1 MÌNH CHUÁ JESUS là Đấng Trung Bảo (Mediator) giữa Chúa và loài người

chứ không có ông bà cha mẹ anh chị em nào có thể làm ĐẤNG TRUNG BẢO (MEDIATOR) giữa Chúa và loài người được


1 Ti mô thê 2:5

Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người;

For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus****
tại sao chữ "the man" Christ Jesus được dùng ở đây

- "the man" muốn nói Chúa Jesus 100% con người
- "Christ" muốn nói Chúa Jesus 100% Chúa

chỉ có 100% con người , và 100% Chúa (là bản chất của Chúa Jesus) mới có thể làm Đấng Trung Bão (mediator) cho ĐỨC CHUÁ TRỜI & CON NGƯỜI


tỉ dụ .. Mary (chỉ 100% con người thôi) không thể nào hàn gắn Chúa và con người
hay ... Chúa (chỉ 100% Chúa thôi) không thể nào hàn gắn Chúa và con người

mà phải .. Chúa Jesus (100% con người , và 100% Chúa) mới có thể hàn gắn Chúa và con ngưởi
nói thế này cho dể hiểu .. tỉ dụ chiếc cầu nối thành phố A và thành phố B lại với nhau

- nếu nó chỉ đụng A, thì nó không thể nối
- hay nếu nó chỉ đụng B, thì nó cũng không thể nối

vậy nó phải đụng cả A và B , thì mới có thể nối A và B lại với nhau


Chúa Jesus cũng vậy, phải có cả 100% Chúa và 100% con người .. thì mới có thể nối Chúa và con người lại với nhau được

[Image: small-bridge-water-bamboo-forest-photo-wall.jpg]
Kinh thánh nói gì về Mary?- Mary đồng trinh trước khi sanh Chúa Jesus

Luca 1:27

27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít.

(cũng trong câu Kinh thánh này, Joseph không có con riêng gì cả, nếu có con riêng, thì Kinh thánh cũng đả nói ra rồi, chứ không cần chúng ta phải dùng ý nghĩ của CON NGƯỜI mà để vào)

- Mary không còn đồng trinh sau khi sanh Chúa Jesus, vì Chúa Jesus có anh em

Mat 13:55-56

55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 

56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?Giăng 7:5

Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.

- Mary cũng là tội nhân, chứ bà không phải "không có tội" ... nên bà gọi Chúa Jesus là "Cứu Chúa tôi" của bà ....  Kinh thánh cũng nói "ai cũng có tội, không một ai mà không có tội". Kinh thánh không nói "ai cũng có tội, ngoại trừ Mary ra"

Luca 1:47

47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.

Rôma 3:23

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,


- Câu Kinh thánh này nói rỏ ràng Mary còn trinh cho đến khi  sanh Chúa Jesus, tức là sau khi sanh Chúa Jesus ra rồi, thì bà không còn trinh nữa

Mat 1

24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 

25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.
Pages: 1 2 3