VietBest

Full Version: Con tin những gì Ngài đã hứa trong Kinh thánh
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
coi mòi bên VF sắp đóng cửa rồi, Vân dọn nhà mới qua đây từ từ  Hello


Vân đang thực hiện blog, mời các bạn vào xem

God Bless
Quoteshttps://thesaviourlives.wordpress.com/category/quotes/


bên tay trái , các bạn cứ mở

Quotes 1

Quotes 2

Quotes 3

Quotes 4


...............
Cầu nguyệnhttps://thesaviourlives.wordpress.co...ry/cau-nguyen/


bên tay trái , các bạn cứ mở

Cầu nguyện 1

Cầu nguyện 2

Cầu nguyện 3

Cầu nguyện 4


...............


và Vân còn đang thực hiện tiếp theo nhiều Cầu nguyện nữa
Trong cơn hoạn nạnhttps://thesaviourlives.wordpress.co...-con-hoan-nan/


bên tay trái , các bạn cứ mở

Trong cơn hoạn nạn 1

Trong cơn hoạn nạn 2

Trong cơn hoạn nạn 3

Trong cơn hoạn nạn 4


...............


và Vân còn đang thực hiện tiếp theo nhiều Trong cơn hoạn nạn nữa
Mat 5:45

45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.


Êsai 40:31

31 Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Thi thiên 37:25

25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày. 

Hêbơ rơ 13:5

5 Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.
Châm ngôn 16:9

9 Lòng người toan định đường lối mình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Châm ngôn 19:21

21 Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Ðức Giê-hô-va sẽ thành được.

Tiếng Việt mình có câu

MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN
Chúng ta có thể chạy theo tiền tài , danh vọng , tình yêu


Nhưng những thứ này (now you see it, now you don't) ngày hôm nay mình còn thấy nó , nhưng không biết ngày mai mình có còn thấy nó nữa không 


NHƯNG LỜI CHÚA THÌ SẺ CÒN MÃI ĐỜI ĐỜI , ĐÂY LÀ LÝ DO MÀ TẠI SAO MÌNH TRÔNG CẬY VÀO LỜI CHÚA , HƠN LÀ TRÔNG CẬY VÀO TIỀN TÀI , DANH VỌNG , HAY TÌNH YÊU
Mat 24:35

35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
Êsai 40:7-8

7 Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Ðức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy: 
8 cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời! 
(2018-02-19, 10:47 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Chúng ta có thể chạy theo tiền tài , danh vọng , tình yêu


Nhưng những thứ này (now you see it, now you don't) ngày hôm nay mình còn thấy nó , nhưng không biết ngày mai mình có còn thấy nó nữa không 


NHƯNG LỜI CHÚA THÌ SẺ CÒN MÃI ĐỜI ĐỜI , ĐÂY LÀ LÝ DO MÀ TẠI SAO MÌNH TRÔNG CẬY VÀO LỜI CHÚA , HƠN LÀ TRÔNG CẬY VÀO TIỀN TÀI , DANH VỌNG , HAY TÌNH YÊU
Mat 24:35

35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
Êsai 40:7-8

7 Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Ðức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy: 
8 cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời! 
Hello Đúng rồi, Lời Chúa trường tồn bất diệt với thời gian qua muôn thế hệ .
Còn tất cả tiền tài, danh vọng, lạc thú phù vân ở đời sẽ tan theo mây khói, và khi ta thở hơi cuối cùng mà lìa cuộc sống gian trần, thì Thiên Chúa là Đấng Thẩm Phán Chí Công chỉ phán xét ta về những điều lành ta đã làm cho anh chị em mình . Innocent :rose4: :rose4: :rose4:
cám ơn sự góp ý của Riêng Một Góc Trời nhá  10_point
Chúa không phải chỉ kêu mình tin vào Chúa , Kinh thánh nói Satan cũng tin vào Chúa ... nếu vấn đề đơn giản là CHỈ TIN VÀO CHÚA , thì mình và Satan đều giống nhau , cả 2 đều tin vào Chúa


Đó là nói về chuyện tin , nhưng mình phải khác Satan ở điểm ....... VÂNG LỜI CHÚA 


Nếu mình VÂNG LỜI CHÚA , thì mình mới khác Satan , còn nếu mình chỉ được cái TIN VÀO CHÚA , thì mình không hơn gì Satan cả .Gia cơ 2:19

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.Mat 7:21-27

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi


22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! 


24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 


26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
Chúa kêu gọi chúng ta PHẢI VÂNG LỜI ...Giăng 14:15

15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Rôma 12:1

1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Sáng thế ký 22:18

18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời ta dặn , nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. 
Xuất Êdíptô ký 19:5

5 Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Luca 11:28

28 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn!Gia cơ 1:22-25

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 
24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 
25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. 
1 Giăng 5:2-3

2 Chúng ta biết mình yêu con cái Ðức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Ðức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 
3 Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, 2 Giăng 1:6

6 Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Ðức Chúa Trời. Ðó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. 1 Giăng 2:3-6

3 Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 

4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 
5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Ðức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 


6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.

1 Samuên 15:22-23

22 Sa-mu-ên nói: Ðức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; 
23 sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Ðức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua. 
Rôma 5:19

19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.

Thi thiên 119:1-8

1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Ði theo luật pháp của Ðức Giê-hô-va, 
2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. 
3 Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài. 
4 Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. 
5 Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Ðể tôi giữ các luật lệ Chúa! 
6 Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn. 
7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. 
8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn.

Êsai 48:17-19

17 Ðức Giê-hô-va, Ðấng Cứu chuộc ngươi, là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời ngươi, là Ðấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. 
18 Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển, 
19 dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xóa trước mặt ta. 

2 Côrinhtô 7:1

1 Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Ðức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.
Gia cơ 4:13-15


13 Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 
14 song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 
15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 

Quả thật chúng ta hay nói "ngày mai , tuần sau , tháng sau ... mình sẽ làm cái này , mình sẽ làm cái kia"

Nhưng làm sao mình biết được "ngày mai , tuần sau , tháng sau .. mình có còn sống không , để mà làm những chuyện như mình muốn" ???


CÁCH NÓI ĐÚNG NHẤT LÀ ... VÍ BẰNG CHÚA MUỐN , VÀ MÌNH CÒN SỐNG , THÌ MÌNH SẼ LÀM VIỆC NÀY VIỆC NỌ1 điều đáng để cho chúng ta suy gẫm 
Ngân hàng Thời GianCó một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.

Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác.

Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.

Bạn sẽ phải làm gì ? Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên !

Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN.

Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.

Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất, thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt.

Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản.

Cũng không cho phép bạn bội chi.

Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.

Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày.

Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn.

Không có chuyện quay lại ngày hôm qua.

Không có chuyện tiêu trước cho “ngày mai”

Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay.

Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !

Đồng hồ vẫn đang chạy.

Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.[Image: god-gifts-you-1440-minutes-a-day-how-man...-to-go.jpg]
Trong cuộc sống hằng ngày , dĩ nhiên mình dùng THỜI GIAN CHÚA CHO MÌNH CÒN SỐNG TRÊN TRẦN GIAN NÀY để làm những chuyện cần thiết cho ngày đó ... những chuyện này mang lại KẾT QUẢ TẠM THỜI cho chúng ta


NHƯNG NẾU MÌNH DÀNH THÌ GIỜ LÀM CÔNG VIỆC CHÚA , THÌ NHỮNG CHUYỆN MÌNH LÀM SẼ MANG LẠI KẾT QUẢ ĐỜI ĐỜI ... kéo dài sau khi mình lìa khỏi cuộc đời nàyVậy bạn DÙNG THỜI GIAN CỦA MÌNH thế nào ??

- chỉ lo chuyện đời này , mang kết quã tạm thời , hay có thể nói mình đang lãng phí thời gian của mình ???

- hay lo công việc nhà Chúa , mang kết quã đời đời , kéo dài sau khi mình lìa khỏi cuộc đời này ???
Pages: 1 2 3