VietBest

Full Version: 📜Điều Lệ Sinh Hoạt Của Góc Riêng Tư 📜
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Góc Riêng Tư , nơi dành cho các bạn viết những tâm sự riêng của chính mình . Đây là không gian riêng cho thành viên nào muốn lưu lại tâm sự , kí ức riêng tư .

Các bạn có thể ghi lại những sự việc xảy ra hàng ngày hay suy nghĩ với bản thân mình . Xin các thành viên khác miễn trả lời hay bình luận.

Tất cả bài viết phải tuân thủ luật lệ diễn đàn :

- Không được viết bậy hay chửi tục

- Không được lợi dụng phòng này để đã kích thành viên khác

- Những nội dung không thích hợp sẽ được Mod Team xoá điBQT