VietBest

Full Version: Những Bản Dịch Kinh Luận Của Phật Pháp Nguyên Thủy
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bản Dịch Kinh Luận Của Phật Pháp Nguyên Thủy

Cư Sĩ Pháp Triều
1. Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải: Giới Và Định.
2. Luận Giải Về Nghiệp.
3. Duyên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật.
4. Lộ Trình Tâm và Sắc Pháp.
5. Đối Tượng Của Thiền Minh Sát. 
6. Dâng Y Kathina. 
7. Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp: 3 Tập. 
8. Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ.
Những Bài Giảng Của Sư Toại KhanhPHẬT GIÁO THERAVADA - DHAMMA

Pháp Học - Pháp Hành - Pháp Thành


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Tránh làm tất cả các điều ác, siêng làm điều thiện lành, không ngừng thanh lọc tâm.”
"Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, 
diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ". (Kinh Đại Niệm Xứ)(2021-04-09, 10:34 PM)Xí Xọn Wrote: [ -> ]
PHẬT GIÁO THERAVADA - DHAMMA

Pháp Học - Pháp Hành - Pháp Thành


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Tránh làm tất cả các điều ác, siêng làm điều thiện lành, không ngừng thanh lọc tâm.”🙏🙏🙏
BUDDHASASANA
A Buddhist Page by Binh An Son

Every evil never doing
and in wholesomeness increasing
and one's heart well-purifying:
this is the Buddhas' Sasana  (Dhammapada, 183)


BuddhaSasana
NIKAYA TOPIC

Phân Loại Những Chủ Đề Đức Phật Giảng Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy


Những Bài Giảng Của Tỳ Khưu Chánh Minh

Các Bản Dịch Pali/Việt Của Tỳ Khưu Indacanda