VietBest

Full Version: Monkey bread ...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bánh vừa bake còn warm uống với cafe đen không đường ...

[Image: 3009-D0-EC-4-EA6-4828-9845-BD2-B2-D93072-C.jpg]


[Image: 6-F9-B15-CA-F11-C-4-C89-9-E28-AC8-C3055-BFAC.jpg]


[Image: BF02-E872-7096-4-D24-9-B0-C-8-C1-B8882-B8-F7.jpg]
Nói là làm liền  Thumbs-up4 Thumbs-up4
(2020-03-08, 09:39 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Nói là làm liền  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Bánh dễ làm lắm SB Grinning-face-with-smiling-eyes4
Banh nay sao giong cuc thit qua vay?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Yummmmyyyyyyy  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Hmm.... Giống .... giống như xin-na-mân rô (aka cinnamon rolls)..... nhưng không có rô và không có đường trắng phủ ở trên.... Until then... Good Luck...
Đọc cái tựa mất hồn. Ở Berlin, Monkrey pox đã có hơn 40 người bị truyền nhiễm trong vòng 1 tháng.  Disappointed-face4
(2022-06-04, 12:23 AM)005 Wrote: [ -> ]Đọc cái tựa mất hồn. Ở Berlin, Monkrey pox đã có hơn 40 người bị truyền nhiễm trong vòng 1 tháng.  Disappointed-face4

Em đọc tin tức thì Monkey pox không gay chết nhiều.