VietBest

Full Version: Suy nghĩ về Kinh thánh
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Miracle là gì ??


- Vân ko biết có ai trong chúng ta đả từng trải nghiệm qua miracle chưa ?? chứ Vân thì đả từng trải nghiệm qua rồi ... mỗi lần ngồi nhìn lại , mình thấy  quả thiệt là ... MIRACLE 

- Mỗi người có 1 cách định nghĩa khác nhau cho chữ này ... nhưng theo Vân định nghĩa , thì thế này .....

- Đối với con người chúng ta , 1 + 1 = 2 , chứ 1 + 1 không thể nào bằng 1 con số khác , không thể nào bằng 5 , bằng 9 , bằng 10 ... mà nó chỉ bằng 2 thôi ... tỉ dụ mình có 1 + 1 = 2 trái apples , mình ăn 1 trái, mình chỉ còn 1 trái , mình ăn thêm 1 trái nữa , thì mình hết trơn, không còn trái apple nào nữa ..... chúng ta có 100 đồng , thì chúng ta chỉ xài trong 1 giới hạn nào đó , chứ chúng ta không thể S T R E T CHHHHHHH .... 100 đồng dài ra thành 500 hay 600 đồng ... IMPOSSIBLE CHO MÌNH CÓ THỂ LÀM GÌ KHÁC ĐƯỢC- Nhưng đối với Chúa , KHÔNG CÓ GÌ IMPOSSIBLE CẢ ....... đối với Chúa 1 + 1 ... có thể = bất kỳ 1 con số nào , có thể = 10 , 20 , 30 , 40 , 50 ... cái đó Vân gọi là Miracle ... nếu ai đả từng trải qua miracle như Vân đả từng trải qua , thì chắc hiểu được những gì Vân nói ở đây ... sẳn đây , Vân có 2 đoạn Kinh thánh , chứng minh ... đối với Chúa , 1 + 1 có thể = bất kỳ 1 con số nào , chứ không phải chỉ = 2 (như trong khả năng hạn hẹp của con người mình đâu)Hello
Giăng 6:1-14

1 Rồi đó, Ðức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át.


Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.

Nhưng Ðức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn đồ.

Vả, lễ Vượt Qua, là lễ của đến Giu-đa gần tới.

Ðức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?

Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.

Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.

Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng:

Ðây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngằn ấy có thấm vào đâu?10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn.

11 Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.

12 Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào.

13 Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.

14 Những người đó thấy phép lạ Ðức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Ðấng tiên tri phải đến thế gian.

*** 


Câu chuyện Kinh thánh trên nói gì ??


- Chúa đi phía trước , có 1 đoàn dân đông đi theo Ngài , vì họ nhìn thấy được nhiều phép lạ mà Ngài làm được ... Khi nhìn thấy đoàn dân đông như vậy , cũng gần tới giờ ăn , Ngài nghĩ tới việc họ đói bụng ... nên Ngài nói với 1 trong những môn đồ là Philip , kiếm gì cho họ ăn đi ... Dĩ nhiên với KHẢ NĂNG GIỚI HẠN CUẢ CON NGƯỜI , LÀM CÁCH NÀO MÀ PHILIP CÓ THỂ KIẾM ĐỒ ĂN ĐỦ ĐỂ CHO 1 ĐOÀN DÂN ĐỘNG NHƯ VẬY ... KHẢ NĂNG CON NGƯỜI RẤT GIỚI HẠN , CHỈ 1 + 1 = 2

- Andrew brother của Peter , nói với Chúa .. có 1 cậu bé có 5 ỗ bánh mì và 2 con cá ... nhưng như vậy làm sao đủ để cung cấp cho đoàn dân đông này ... Again , KHẢ NĂNG GIỚI HẠN CUẢ CON NGƯỜI , LÀM CÁCH NÀO MÀ ANDREW CÓ THỂ KIẾM ĐỒ ĂN ĐỦ ĐỂ CHO 1 ĐOÀN DÂN ĐỘNG NHƯ VẬY ... KHẢ NĂNG CON NGƯỜI RẤT GIỚI HẠN , CHỈ 1 + 1 = 2


Thì Chúa Jesus đả làm gì với "5 ổ bánh mì và 2 con cá" ... cho số lượng người khoãng 5000+ người lúc đó ??

- Ngài cầm lấy , tạ ơn , rồi phân phát

- Nếu mình để ý ở đây , 5 ổ bánh mì và 2 con cá  ... không còn là ... 5 ổ bánh mì và 2 con cá nữa ... mà đồ ăn cứ ra , ra , ra , ra , ra , ra , ra , ra , ra 

- tới mức độ ... cuối cùng , sau khi cung cấp cho 5000 +  người ăn rồi ... họ gom lại đồ ăn dư ... con số rấ là interesting ... 12 giỏ 


ĐÂY LÀ ĐOẠN KINH THÁNH CHỨNG MINH MIRACLE

- đối với mình , 1 + 1 = 2

- nhưng đối với Chúa , 1 + 1 có thể thành bất cứ 1 con số nào  ............. mà mình phải có kinh nghiệm trãi qua rồi .............. mình mới thấm được cái miracle này 
2 Các vua 4:1-7 


1 Vả, có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê, mà rằng: Kẻ tôi tớ ông, là chồng tôi, đã qua đời; và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Ðức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi.


Ê-li-sê nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu.

Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít.

Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rối hãy đổ dầu vào các bình đó; hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.

Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại; các con trai nàng đem bình lại, và nàng đổ dầu vào.

Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại.

Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Ðức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình.


***


Câu chuyện trên nói gì ???


- Có 1 bà goá phụ của 1 Believer tới gặp tiên tri Elisha .. than phiền ... bậy giờ chồng tui thì chết rồi , còn tui thì lại mắc nợ , chủ nợ muốn tới bắt 2 đứa con của tui đi làm nô lệ cho gia đình họ , bây giờ tui phải làm sao đây ??

Tiên tri Elijah nói với bà ... bây giờ trong nhà bà có cái gì ??

Bà nói .. chỉ có hũ dầu thôi

Tiên tri mới bảo .. bây giờ bà đi mượn hàng xóm những cái chai không đi , mượn càng nhiều , càng tốt  ... cứ mượn và cứ mượn và cứ mượn

Sau khi mượn về 1 đống chai không rồi , bà và 2 đứa con vô nhà , đóng cửa lại , bắt đầu đổ dầu vô chai 


DẦU CỨ TIẾP TỤC ĐỔ TỪ CHAI NÀY QUA CHAI KIA , TIẾP TỤC VÀ TIẾP TỤC ... cho tới khi ... không còn chai không nào nữa để đổ , thì dầu mới ngưng đi 

Bà đem số dầu đó đi bán , để trả nơ .. thế là 2 đứa con không bị bắt đi làm nô lệ 


ĐỐI VỚI CHUÁ , 1 + 1 CÓ THỂ = BẤT KỲ 1 CON SỐ NÀO , CHỨ KHÔNG NHẤT THIẾT ... 1 + 1 = 2 [Image: 99a0bcdf38bf3b68ac50e7c76f634d12.jpg][Image: 56916a21deb1b6d24292d393465c49f3.jpg]


Trong cuộc sống , mình cứ nghĩ 1 + 1 = 2  ... rồi mình lo cái này , mình lo cái kia ... vì trước mắt ....  mình chỉ thấy 1 + 1 = 2


Nhưng nếu tin cậy vào Chúa rồi ... mình nên nhớ .. mặc dù mình thấy 1 + 1 ... nhưng không có nghĩa nó phải = 2 ... mà nó có thể = tất cả ... tuỳ theo HIS MERCY mà Ngài ban cho mỗi một chúng ta 4 Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những môn đồ thật của đấng Christ chỉ phải yêu mến những người cùng thuộc về tổ chức của Đức Chúa Trời như mình. Họ cũng phải yêu mến những người khác nữa. Thật thế, Kinh-thánh khuyến khích họ có thêm “lòng yêu-thương đối với nhau cùng đối với mọi người” (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12; 5:15). Sứ đồ Phao-lô bày tỏ một lập trường dung hòa khi ông viết: “Hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin” (Ga-la-ti 6:10). Như thế thì trong khi các tín đồ đấng Christ phải yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù nghịch của họ, họ phải đặc biệt yêu mến những người cùng thuộc về tổ chức của Đức Chúa Trời, tức những anh chị em thiêng liêng của họ (Ma-thi-ơ 5:44).
Có lúc nào mình nghĩ ... 

Trước mắt mình , rỏ ràng .... 1 + 1 = 2 ... không thể nào chối cải được Nhưng mình cũng nên nhớ .. phần sau là

Trước mắt Chúa ... 1 + 1 ... có thể = tất cả ... có thể = 1 con số cộng lớn ... mà cũng có thể = 1 con số trừ lớn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tuỳ vào lòng thương xót của Ngài  :78:


Rôma 9:15

15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.
(2020-02-19, 10:21 PM)Unlimited Wrote: [ -> ]4 Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những môn đồ thật của đấng Christ chỉ phải yêu mến những người cùng thuộc về tổ chức của Đức Chúa Trời như mình. Họ cũng phải yêu mến những người khác nữa. Thật thế, Kinh-thánh khuyến khích họ có thêm “lòng yêu-thương đối với nhau cùng đối với mọi người” (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12; 5:15). Sứ đồ Phao-lô bày tỏ một lập trường dung hòa khi ông viết: “Hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin” (Ga-la-ti 6:10). Như thế thì trong khi các tín đồ đấng Christ phải yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù nghịch của họ, họ phải đặc biệt yêu mến những người cùng thuộc về tổ chức của Đức Chúa Trời, tức những anh chị em thiêng liêng của họ (Ma-thi-ơ 5:44).


Vân đâu có làm ác ai đâu ??

Vân chỉ nói lên .. Sự thật 

Có người không muốn nhìn sự thật mà Vân nói .. họ cố tình bẻ cho nó cong quẹo ... đó không phải lổi ở Vân


tỉ dụ .. Vân nói .. đạo Tin lành cũng làm  giổ , để tưỡng niệm người đả chết , nhưng không thờ cúng .. người ta chết rồi , 
Cô cãi thắng cả thế gian rồi cô được lợi ích gì ?

Tôi cãi thắng cô , cô buồn tôi mất tình bạn của cô
cô cãi thắng tôi , tôi buồn cô cũng mất đi tình bạn của tôi

đó là lý do tôi không thích tranh cãi .
vậy Chúa Jesus có tranh cải với người ta khi Ngài còn sống không ???


hay .. Ngài để cho người ta muốn nói gì thì nói .. Ngài cứ câm miệng lại , mặc dù những gì người ta nói rất vô lý ??
(2020-02-19, 10:37 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]vậy Chúa Jesus có tranh cải với người ta khi Ngài còn sống không ???


hay .. Ngài để cho người ta muốn nói gì thì nói .. Ngài cứ câm miệng lại , mặc dù những gì người ta nói rất vô lý ??

Có , Chúa có tranh cãi nhưng . Ngài tranh cãi 1 cách khôn ngoan và khiêm nhường lấy đực phục người .

Khác xa lắm với cách tranh cãi của cô Tuyết Vân
Đức phục người 

mà tại sao .. người ta cũng âm mưu giết Ngài ??


các môn đồ làm gì ... mà cũng bị bỏ tù , bị cấm giãng dạy ?? 


họ phải nói ... tui nghe Lời Chúa , chứ tui không nghe lời con người ???
(2020-02-19, 10:42 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Đức phục người 

mà tại sao .. người ta cũng âm mưu giết Ngài ??


các môn đồ làm gì ... mà cũng bị bỏ tù , bị cấm giãng dạy ?? 


họ phải nói ... tui nghe Lời Chúa , chứ tui không nghe lời con người ???

Đó là để ứng nghiệm lời kinh thánh đã ghi chép , là chương trình cứu độ của Ngài 

Chúa Jesus ngày xưa rao giảng trong bao nhiêu năm , Ngài có rất nhiều người đi theo Ngài

Còn ngày nay cô Tuyết Vân rao giảng , tôi chỉ nhìn thấy sự xua đuổi và phỉ báng , Vậy cô có cần thay đổi cách mình rao giảng về lời Chúa không ?

vài hàng ngắn gửi đến cô . 

cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ có thể đến đây , rất tiếc tôi phải chấm dứt .

chào cô .
Pages: 1 2