VietBest

Full Version: Chị Tuyết Vân .
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
chị coi Khờ trã lời đúng không nha ....

Khờ có 1 chút giận ..... 

Innocent
(2019-03-04, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]theo Khờ thì câu Kinh thánh này nói gì ??  Confused 


Xuất hành 20


4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Đây là câu trã lời cũa Khờ ....


(2019-03-04, 02:51 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]2 câu đó nói y chang vầy nè ....không sai 1 chữ luôn .....

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
Khờ trã lời có sai chỗ nào thì chị cứ sữa ...rồi Khờ sẽ về mua vé đi toà thánh nói Đức Giáo Hoàng sữa lại kinh thánh ....

Innocent
Bây giờ Khờ hõi chị ...chị có nghĩ Chúa lúc nóng lúc lạnh ...lúc yêu thương hết lòng ...lúc căm ghét hết mình không ..? 

Innocent
Khờ nói có bằng chứng nhé .....

(2019-03-04, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]theo Khờ thì câu Kinh thánh này nói gì ??  Confused 


Xuất hành 20


4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

(2019-03-04, 03:03 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]Bây giờ Khờ hõi : tới phiên Khờ ...

Chị có nghĩ Chúa lúc lạnh lúc nóng không ? Thay đỗi mệnh lệnh như chóng chóng ....mới nói không tạc tượng ,..rrồi lại bắt tạc tượng ....

trong Xuất hành 25:18-20, Thiên Chúa còn ra lệnh cho con người làm ra ảnh tượng:

“Ngươi sẽ làm hai tượng Kêrubim bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng Kêrubim gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng Kêrubim có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp”.  

Không phãi ra lệnh 1 lần ....mà là 2 lần ....Thêm 1 lần nữa ...

Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê:

“ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
Trái lại, trong Xuất hành 25:18-20, Thiên Chúa còn ra lệnh cho con người làm ra ảnh tượng:
“Ngươi sẽ làm hai tượng Kêrubim bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng Kêrubim gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng Kêrubim có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp”.   

Sách Sử biên niên quyển một (= I Sử Ký) 28:18-19 ghi rằng:
“Vua Đavít cũng trao mẫu chiếc xe và mẫu các Kêrubim bằng vàng xòe cánh trên Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa. Tất cả đều ở trong một văn bản chính tay Đức Chúa viết để cho vua biết rõ mọi chi tiết trong dự án”.   

Sách Êdêkien (= Ê-xê-chi-ên) 41:17-20 cũng ghi lại:
“Từ cửa vào cho đến tận bên trong cũng như bên ngoài Ðền Thờ, trên mọi bức tường khắp chung quanh, cả trong lẫn ngoài, đều có chạm trổ những hình Kêrubim và hình cây chà là, một cây chà là ở giữa hai Kêrubim; mỗi Kêrubim có hai mặt: mặt người quay về cây chà là phía bên này và mặt sư tử quay về cây chà là phía bên kia, trên cả Ðền Thờ, khắp chung quanh. Các Kêrubim và các hình cây chà là được chạm trổ trên tường cung thánh, từ đất lên đến tận bên trên cửa vào”.

Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê:

“ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
(2019-03-04, 03:23 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]Đây là câu trã lời cũa Khờ ....

không phải là câu trả lời

Khờ chỉ lấy 2 đoạn Kinh thánh giống nhau ra so sánh

mà nó đả giống nhau , thì đâu cần phải so sánh 


:thayghet:
Vân vẩn chờ ... chính tay Khờ viết ..


CHUÁ CẤM _____________________________________________________


trong 2 câu Kinh thánh trên

(đừng nói dài dòng .. đừng thần ô uế , hay thần không ô uế ... đừng tưởng mình là Chúa rồi vẽ ... mà chỉ dựa solely on Lời Chúa mà thôi)
Tuyết Vân dỡ thiệt, việc nhỏ vậy mà nghĩ không ra. Đây là kết quả của việc học thuộc lòng bài vỡ mà không chịu suy nghĩ. Thôi kệ, để hai người đấu với nhau. Nhắc Tuyết Vân, lần này sau lưng bạn Khờ còn có cả một nhóm Công Giáo giúp cho về lý luận kinh thánh, sau lưng nhóm này lại có một ông Linh Mục nửa nên phải coi chừng.
(2019-03-04, 10:01 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Vân vẩn chờ ... chính tay Khờ viết ..


CHUÁ CẤM _____________________________________________________


trong 2 câu Kinh thánh trên

(đừng nói dài dòng .. đừng thần ô uế , hay thần không ô uế ... đừng tưởng mình là Chúa rồi vẽ ... mà chỉ dựa solely on Lời Chúa mà thôi)


Chúa cấm :

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
vậy Khờ biết 

CHUÁ CẤM ĐỪNG TẠC TƯỢNG , BẤT CỨ VẬT GÌ RỒI CHỨ GÌ 


tốt ... vậy nếu CG tạc tượng , phạm tội với Chúa ... Khờ có vui thích không ???
(2019-03-04, 10:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]Chúa cấm :

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Vật gì ? Vật gì có bao gồm hình dạng con người không ? 

Con chim bay trên trời ... thần chim
Con cá bơi dưới nước ...thần cá 
Dưới đất thấp ...thần côn trùng rắn rít ...
Hoặc con vật gì ỡ trong nước dưới mặt đất ...con tôm ...con cá ...con rồng ...con rắn nước ...thần rồng rắn ....

Đó là ý Chúa nói vật gì ....

Con người được Chúa tạo nên giống hình ãnh Thiên Chúa thì dám cho là vật gì ư ? 

Đạo CG không có tạc tượng các con vật kể trên đễ bái phục thờ lạy ...

Những thần vật này được gọi là thần ô uế ....thần heo ...thần bò ...thần chó ..thàn mèo ....đó là những thần người Ai Cập thờ 

( ai có coi tranh ãnh ngày xưa ...sẽ thấy vua Ai cập thờ các con vật này )
(2019-03-04, 10:42 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]vậy Khờ biết 

CHUÁ CẤM ĐỪNG TẠC TƯỢNG , BẤT CỨ VẬT GÌ RỒI CHỨ GÌ 


tốt ... vậy nếu CG tạc tượng , phạm tội với Chúa ... Khờ có vui thích không ???

CG tạc tượng gì được coi là tượng các con vật ? Vật gì .....

Kinh thánh nói : vật gì ...chứ không phãi bất cứ Người nào ....
vật gì ... tiếng anh có thể hiểu là .. anything , anyone .. up, down , below 

nghĩa là từ A tới Z luôn , chứ không ngoại trừ ra một ai cả 
“You shall have no other gods before[a] me

4 You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.


coi như không có ngoại trừ 1 ai cả 
Pages: 1 2