VietBest

Full Version: Bánh Tổ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bánh Tổ
By SugarBabe
Hình Minh Hoạ: Online


[Image: cach-lam-banh-to-truyen-thong-noi-tieng-xu-tam-ky-8.jpg]Thành Phần:

3 ḅịch bột nếp 16 oz
100 gr bột gaọ
2 bịch đường thẽ tán nâu 15 oz
1000 ml coconut milk 
960 ml nước lạnh
mè
taó đõ


Cách Làm:

-Nâú đường thẽ + nước lạnh cho tan

-Bõ nước dưà vô, nâú cho sôi laị, đễ nguôị

-Trộn bột nếp + bột gaọ vô

-Xoa dâù vô khuôn ( aluminum foil cups, khuôn lá chuôí ...), xong đem đi hấp it́ nhất 1 hr to 3 hrs cho tơí khi naò chín thì thôi. Dùng cây tăm, xâm lên bột, đễ thữ coi thữ chín hay chưa, tuỳ khuôn to hay nhõ mà canh thơì gian hấp

Khi bánh gâǹ chín, rắt mè lên trên mặt và bõ trai' taó đõ lên cho đẹp


Ai xaì Instant Pot thì dùng High Pressure, 20-30 mins, đễ natural release khoãng 15 mins

Bánh mơi' làm ra rất là dính, phaĩ đễ khô một vaì ngaỳ, thì mơi' cắt lát ra chiên ăn được
chiên it' dâù, lưã nhõ cho bánh chín
hay bõ vô lò deep fry ăn cũng ngon lắm[Image: banh1.png]

[Image: banh-to-dac-san-quang-nam.jpg]

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRLqp4qP9K5aDvWTJA5kf1...-8m263RDlA]đường nâu

[Image: ING-chinese-brown-sugar-thumb1x1.jpg]