VietBest

Full Version: Korean Egg Bread
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Korean Egg Bread
Thực Hành : TeaOla


[Image: 41032874-DD7-B-4-DF0-92-E0-D8-E193-EF6582.jpg]Thành Phần:


Phần #1:

3/4 cup of milk
2 tsp nước chanh
Trộn chung, đễ sang một bên


Phần # 2 :

1 cup of purpose flour
1 tsp baking soda
4 tsp sugar 
1 tsp salt
1 egg
2 tsp melted butter

Trộn phâǹ #1 vô phần #2 . Bõ vô khuôn muffin hay cupcake pan  và  bake 400F khoãng  20-25 mins

Toppings : Parsley, phô mai nếu thích.

Bỏ thêm phô mai cho béo béo mặn mặn , ngon tuyệt vời luôn 
[Image: 53-AF0-D40-833-E-406-F-8-E8-F-FFBE6-B4-CB803.jpg]


[Image: FE863507-D3-BE-4933-A5-C2-EF2-FC91-A436-C.jpg]