VietBest

Full Version: THÔNG BÁO VỀ : TIN TỨC VỀ THUYẾT ÂM MƯU ( QAnon )
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

THÔNG BÁO VỀ : TIN TỨC VỀ THUYẾT ÂM MƯU ( QAnon ) - cook1

Các Thành Viên,

Sau khi BDH  hôị ý và quan sát phản ánh cuã đa số thành viên Vietbest, nay ra quyết định mơí cho Luật Lệ cuã Diêñ Đàn:


Vietbest không chấp nhận đăng tải nhưng̃ tin tức từ Thuyết ÂM Mưu ( QAnon ) dù mang hình thức tôn giaó hay chính trị . Nêú thành viên naò đăng nhưng̃ tin như vâỵ sẽ bị

1/ banned 1 tháng 

2/ taí phạm sẽ bị banned nick vinh̃ viêñ

Chúng tôi không muốn có thêm nhưng̃ gây hấn, coi thường luật lệ dâñ đến nhưng̃ tranh chấp không cần thiết trong diêñ đàn. 


Xin thành viên baó caó lên cho minh̀ (nick Sugarbabe/Cook1) hay Mod Tealeaf biết nêú thấy thành viên naò vi phạm luật lệ cuã diêñ đàn đễ chunǵ tôi co' thễ xữ lý kịp thơì. 


Cook1