Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


The Mission Fire Burning Near the Vipassana Center North Fork CA
#31
Thiền Vipassana và Thiền Tứ Niệm Xứ đều là thiền chánh tông của tiểu thừa Phật Giáo, đều được gọi là thiền Minh - Sát - Tuệ, nhưng hai thứ này tuy là một lại là hai vì Tứ Niệm Xứ chỉ được dạy cho các Tăng, Ni của đạo Phật, và chẳng phải Tăng , Ni nào cũng được dạy thiền Tứ Niệm Xứ. Ngay cả trong vòng Tăng , Ni chính thức của Phật Giáo chỉ khoảng 3 % được truyền dạy. 3 % này phải được vị thầy trụ trì chấm đặc biệt. Số 97 % Tăng, Ni kia thì không được truyền dạy. Nhưng thiền Vipasana được phổ biến rộng rãi mà không đòi hỏi phải là Tăng, Ni cũng như phải là phật tử. Bất cứ ai theo tôn giáo nào hay không có tôn giáo cũng có quyền ghi danh tu học thiền Vipassana. Thể lệ này đã có từ xưa . Đây là quy định từ thời cổ xưa của đạo Phật. Việc này dĩ nhiên là có nguyên nhân.
Reply
#32
21 Months In Vipassana Meditation | 
Epic Interview Part 2

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#33
21 Months In Vipassana Meditation |
 Epic Interview Part 3


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#34
Interview With a Seasoned Vipassana Meditator of Two Hours a Day | Part 1

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#35
Interview With a Seasoned Vipassana Meditator of Two Hours a Day | Part 2[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#36
Interview With a Seasoned Vipassana Meditator of Two Hours a Day | Part 3

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#37
Talking With a Vipassana Center Manager - 3 Years in Meditation[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#38
The Mission Fire Burning Near the Vipassana Center North Fork CA

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


So close, nhưng may quá, bảo lữa chuyển hướng nên trung tâm thiền hổng sao.  Clap
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply