Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Lịch sử 4,5 tỷ năm hình thành Trái Đất - Phim Tài Liệu Khoa Học Thuyết Minh
#16
Khoa học vũ trụ và khám phá - Kỷ băng hà (thuyết minh)[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#17
Siêu không gian : 

Thế Giới Mới | Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh)
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • Sunnata
Reply
#18
Siêu không gian : Chúng ta đến từ đâu? | 
Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh)


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • Sunnata
Reply
#19
Tiểu hành tinh và sao chổi : 
Giải pháp cứu trái đất khỏi sự tuyệt chủng (thuyết minh)

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#20
Câu chuyện Toán Học : Ngôn ngữ của Vũ trụ | 
Phim tài liệu khoa học (Thuyết Minh)


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#21
Điều Gì Chứng Tỏ Không Gian Chỉ Là Ảo, Không Có Thật?


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#22
Thế giới ngày mai - Phần 1 | 
Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh)

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#23
Thế giới ngày mai - Phần 2 | 
Khám phá vũ trụ (Thuyết Minh)

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#24
Toán học ngôn ngữ của vũ trụ 
Hình học trong đời sống hằng ngày (Thuyết Minh)

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#25
Lịch sử 4,5 tỷ năm hình thành Trái Đất 


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply