Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Hỏi chơi ... trả lời gần đúng


Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
Phật nói ..... đời là bể khổ và dạy chúng sanh con đường thoát khổ (không dễ thực hành tuy lý thuyết thuộc lòng)  Full-moon-with-face4

Hỏi: vậy thì Chúa Jesus có nói và dạy giống Phật không?
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
không "tự" hỏi thì khỏi trả lời  Grinning-face-with-smiling-eyes4
cứ chuyện đời mà nói ... chơi chơi 

nói sùi bọt mép ....... đã đời  Biggrin
nói cho vật đổi sao dời thì thôi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
nhìn mấy người trẻ (người sồn sồn cũng vậy) mà ........ ngứa mắt, mắt không rời "cái cục" ....... ăn cũng nhìn rồi thò tay bấm bấm, ngủ thì bớt giờ ......để làm gì ??? ....... thì nhìn cái cục đó mà bấm bấm, rồi ngay cả "ụ" cũng không chịu tắt phôn, "ị" cũng thế  Lol

thương thay cho thế hệ tương lai, mắt thì kém, lưng thì còng, bụng thì bự ...... ngay cả vợ chồng son, tối đến lên giường thì người nằm người ngồi ...... cũng cứ hướng mắt về "cái cục của mình" mà ......... bấm bấm  Biggrin


ăn: là lúc cơ thể cần thời gian để "hoàn thành" nạp năng lượng cho cơ thể

ngủ: là lúc cơ thể cần "đủ thời gian" để sửa chữa, điều chỉnh những hư hại của cơ thể trong sinh hoạt lúc thức (ảnh hưởng của thất tình lục dục)

"ụ" là cân bằng âm dương, lấy chất "giảm đau tự nhiên" do cơ thể tự sản xuất
"ị" là thải toàn bộ chất thải độc hại, nếu việc này không làm tốt thì ........ chao ôi ....... 

xin xem hình bên dưới  Full-moon-with-face4
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
[Image: bristol_stool_chart.gif]Bristol stool chart

There are seven types of stools (faeces) according to the Bristol Stool Chart. The Bristol Stool Chart or Bristol Stool Scale is a medical aid designed to classify faeces into seven groups.

What should my stools look like?
The type of stool or faeces depends on the time it spends in the colon. After you pass faeces, what you see in the toilet bowl is basically the result of your diet, fluids, medications and lifestyle. You can use the Bristol Stool Chart to check what your stools are telling you.
The Bristol Stool Chart shows seven categories of stool. Every person will have different bowel habits, but the important thing is that your stools are soft and easy to pass – like types 3 and 4 below.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
What are the signs of a healthy bowel?

Being ‘regular’ is a way of describing good bowel habits or normal bowel function. We often talk about our bowels being regular but this is often misunderstood as meaning that you go to the toilet to pass faeces every day. It’s common for people to empty their bowel once a day, although it’s still normal to be more or less often. Being regular really means that soft yet well-formed bowel motions are easily passed and that this happens anywhere from 1–3 times a day to 3 times a week. 
The bowel usually wants to empty about 30 minutes after a meal (commonly breakfast), but this can vary from person to person.


Good bowel function for adults
There’s more to good bowel function than just being regular. For example, you should be able to:

  • hold on for a short time after you feel the first urge to go to the toilet - this allows time to get there and remove clothing without any accidental loss of faeces

  • pass a bowel motion within about a minute of sitting down on the toilet

  • pass a bowel motion easily and without pain - ideally, you shouldn’t be straining on the toilet or struggling to pass a bowel motion which is hard and dry, and

  • completely empty your bowel when you pass a motion - you don’t have to go back to the toilet soon after, to pass more.
People who pass bowel motions at the wrong time or in the wrong place may be experiencing poor bowel control, or faecal incontinence. They may also pass wind when they don't want to.


Poor bowel control is more common than you may think - about one in 20 people experience poor bowel control. It's often not talked about, but both men and women can have poor bowel control. It's more common as you get older, but young people can also have poor bowel control. Sometimes, people with poor bowel control also have poor bladder control and may leak urine.


sttm
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply