ĐÔNG TIẾT ĐA TÌNH ĐOẢN
#1
Tongue 
0
0
Full-moon-with-face4 Disappointed-face4 Full-moon-with-face4

Bán dạ tiết Đông mộng vị ương
Vân yên vô sổ giáng nghiêm sương
Liêm biên nhất lủ u tâm sự
Tế vũ tiêu tiêu bạch phấn hương
 
Trướng vọng hàm sầu ngã ẩm tửu
Vãn Phong xuy mạc tái tình đa
Ý loạn mê tình tình hà vật
Độc tẩu thọ thương điệt bách hoa...........


[Image: image.jpg]
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply