Nhà Hàng Bình Dân
Người ta còn có câu "trà tam, tửu tứ, du hành nhị" nên nếu có màn thì tam ẩm còn ướt át tới đâu ha.
Reply