Em CiCi ới ời...
Hmm.... Nhớ phát cho mỗi người 1 cái mặt nạ .... ý lộn 1 cái khẩu trang cho nó giống kiểu, giống màu ..... thì mới thành cái đám cưới thời buổi Cô Vít.... Đừng để mỗi người tự đeo khẩu trang của mình .... vì mỗi người đeo 1 kiểu thì giống .... giống dạ vũ bịt mặt.... Hahahahahahahaha... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply