Mục lục và tóm lược "LTP Học Phật Pháp"
Từ Tâm

Lòng từ trong sạch như gương,
Không pha ác cảm, không vương tư thù.

(Kinh Lòng Từ)
⏱️
If you know how to let go and be at peace, you know everything you need to know about living in the world. – Ajahn Brahm
My experience has taught me to prepare for the worst, but to hope for the best. - Yusef Salaam
  ⏱️ 
Reply
(Post #301, p 21, "LTP Học Phật Pháp"), Sư Toại Khanh giảng:

Có hai định nghĩa rất là quan trọng quí vị phải ghi:

1. Hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của đau khổ (đau khổ đây tức là quả bất thiện)

2. Hạnh phúc của bậc thượng căn là sự vắng mặt của phiền não (nhân bất thiện)

--ooOoo--

Nói cách khác:

1. Hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của quả bất thiện.
2. Hạnh phúc của bậc thượng căn là sự vắng mặt của nhân bất thiện.

Phương pháp có được sự vắng mặt của nhân bất thiện chính là giữ tâm chánh niệm và tỉnh giác nhờ hành trì Tứ Niệm Xứ.

Hơn nữa, hạnh phúc của bậc thượng căn trong sáng, tịch tịnh như mặt hồ tĩnh lặng.
⏱️
If you know how to let go and be at peace, you know everything you need to know about living in the world. – Ajahn Brahm
My experience has taught me to prepare for the worst, but to hope for the best. - Yusef Salaam
  ⏱️ 
Reply
Hành Đạo và Chứng Đạo (post #318, p 22 "LTP Học Phật Pháp")

Việc mà mình phải làm không phải là chuyện chứng đạo mà chỉ có hành đạo thôi


Còn chuyện chứng đạo thì đủ duyên tự nó đắc chứ mình không có thể động tay, động chân vô cái vụ chứng đạo được.

Sư Toại Khanh
⏱️
If you know how to let go and be at peace, you know everything you need to know about living in the world. – Ajahn Brahm
My experience has taught me to prepare for the worst, but to hope for the best. - Yusef Salaam
  ⏱️ 
Reply