Vi diệu pháp - Bài số 20 -Sở Hữu Tín - TK Khánh Tuệ
#16
Vi diệu pháp - Bài số 16 - Sở Hữu Sân

Sư Khánh Tuệ

Chùa Viên Tuệ
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#17
Vi diệu pháp - Bài số 17 - Sở Hữu Tật Đố và Sở Hữu Bỏn Xẻn.

Sư Khánh Tuệ


May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#18
Vi diệu pháp - Bài số 18 - Sở Hữu Hối

Sư Khánh Tuệ

Chùa Viên Tuệ


May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#19
Vi diệu pháp - Bài số 19 - Sở Hữu Hôn Trầm Thụy Miên, Sở Hữu Hoài Nghi


Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#20
Vi diệu pháp - Bài số 20 - Sở Hữu Tín

Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply