Vi diệu pháp - Bài số 20 -Sở Hữu Tín - TK Khánh Tuệ
#1
Vi diệu pháp - Bài số 1 - Đại cương Thắng Pháp

TK Khánh TuệMay all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#2
Vi diệu pháp - Bài số 2 - Pháp tục đế

TK Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#3
Vi diệu pháp - Bài số 3 - Pháp chân đế


May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#4
Vi diệu pháp - Bài số 4 - Tâm sở hữu Xúc, Thọ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#5
Vi diệu pháp - Bài số 5 - Sở hữu Thọ


May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#6
Vi diệu pháp - Bài số 6 - Sở hữu Tưởng, Tư

TK Khánh Tuệ
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#7
Vi diệu pháp - Bài số 7 - Sở hữu Nhất hành, Mạng quyền

Sư Khánh Tuệ

[color=var(--ytd-video-primary-info-renderer-title-color, var(--yt-spec-text-primary))]

[/color]

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#8
Vi diệu pháp - Bài số 8 - Sở hữu Tác ý, Tầm

Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#9
Vi diệu pháp - Bài số 9 - Sở hữu Tứ, Thắng giải, Cần

Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#10
Vi diệu pháp - Bài số 10 - Sở hữu Hỷ, Sở hữu Dục

Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#11
Vi diệu pháp - Bài số 11 - Sở Hữu Si

Sư Khánh TuệMay all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#12
Vi diệu pháp - Bài số 12 - Sở Hữu Vô tàm, Vô úy, Phóng dật

Sư Khánh TuệMay all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#13
Vi diệu pháp - Bài số 13 - Sở Hữu Tham

Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#14
Vi diệu pháp - Bài số 14 - Sở Hữu Tà Kiến

Sư Khánh Tuệ
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#15
Vi diệu pháp - Bài số 15 - Sở Hữu Ngã Mạn

Sư Khánh Tuệ

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply