ÔNG TRỜI
#1
0
0
Mình hảy suy nghĩ về những câu ca dao tục ngữ Việt nam nói về ... ÔNG TRỜI 

Mình dành thời gian suy nghĩ về ... ÔNG TRỜI nhá  Hello

Trời cho ai nấy được.Trời kêu ai nấy dạ.


Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh


Trời sanh trời dưỡng


Trời sanh voi sanh cỏ


Trời che đất chở.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#2
0
0
Lạy Trời mưa xuống,Lấy nước tôi uống,


Lấy ruộng tôi cày
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#3
0
0
Ghét của nào Trời trao của nấy.Chạy Trời không khỏi nắng.


Trời đánh còn tránh bữa ăn.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#4
0
0
Ông Trời có mắt có tai

Trời đánh thánh vật những ai lọc lừa.
Ông Trời có mắt chẳng sai,

Chạy Trời sao khỏi nắng mai nắng chiều.Trời kia có mắt có tai

Không Trời ai ở với ai bây giờ.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#5
0
0
Làm điều sai quấy, chê của, phí của sẽ bị Trời phạtPhí của Trời mười đời chẳng có
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#6
0
0
Của Trời, Trời lại lấy đi

Giương hai con mắt làm chi được Trời.
Trời trả báo ăn cháo gãy răng


Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy hàm.


Trời làm một trận lăng nhăng


Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#7
0
0
Làm trai quyết chí tu thân


Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.

Khi nên Trời giúp công cho

Làm trai năm liệu bảy lo mới hào.

Trời sinh trời chẳng phụ nào

Phong vân gặp hội anh hào ra tay.

Trí khôn rắp để dạ này

Có công mài sắt có ngày nên kim. 
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#8
0
0
Vái Trời đừng nắng đừng mưa

Để tôi che nón tôi đưa bậu về.
Trời đà sở định đôi ta


Ở gần cũng nhớ, ở xa buồn rầu.
Lời anh thề nước biếc non xanh,


Theo anh cho trọn tử sanh tại Trời.Trời sanh con mắt là gương,


Người ghét ngó ít, người thương ngó hoài.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#9
0
0
Thiên duyên tiền định


Mưu sự tại nhân , thành sự tại Thiên
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#10
0
0
Đây là ... hình ảnh BÀN THIÊN ... người Việt mình dùng để THỜ TRỜI


từ xưa , người Việt mình cứ tưởng ... BÀN THIÊN LÀ ĐỂ THỜ "NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CUẢ BA TÀU (CHINESE) "


nhưng "cái tưởng này" không có dựa trên 1 cơ sở nào cả TẠI SAO BÀN THỜ NÀO CŨNG CÓ HÌNH TƯỢNG , MÀ BÀN THIÊN LẠI KHÔNG CÓ HÌNH TƯỢNG ????

đây là 1 câu hỏi không ai trả lời được 

Ngọc hoàng thượng đế dặn ... thờ Ngài là không được có hình tượng giống như thờ những ông bà thần khác ????  Thinking-face4

No , Ngọc hoàng thượng đế không bao giờ nói ... không được có hình tượng 
MÀ CHÍNH TRONG KINH THÁNH ... CHUÁ DẠY LÀ THỜ NGÀI KHÔNG ĐƯỢC CÓ HÌNH TƯỢNG 

đây là giải đáp duy nhất cho việc ... Bàn Thiên không có hình tượng

ngoài giải đáp này , không có được 1 người nào có thể giải đáp được ... TẠI SAO BÀN THIÊN KHÔNG CÓ HÌNH TƯỢNG 

nói tóm lại là sao ???

"vô tình" ???

NGƯỜI VIỆT LẬP BÀN THIÊN .... ĐỂ THỜ ĐỨC CHUÁ TRỜI CUẢ KINH THÁNH .. THEO ĐÚNG LUẬT CUẢ NGÀI ... LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HÌNH TƯỢNG[Image: tho-1-1.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#11
0
0
Khi Vân nói


CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH


có phải là Vân phủ nhận công lao cha mẹ lo cho con cái khôn lớn không ????


KHÔNG ... VÂN KHÔNG BAO GIỜ PHỦ NHẬN CÔNG LAO CHA MẸ LO CHO CON CÁI KHÔN LỚN 

VÂN CHỈ NHẤN MẠNH ... TRONG THE BIG PICTURE ... KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ CHA MẸ MÀ MÌNH PHẢI CÓ HIẾU THÔI ... MÀ CÒN CÓ TRỜI , MÌNH CẦN PHẢI CÓ HIẾU NỮA 
Tại sao mình phải có hiếu với Trời ???


- cha mẹ có cho mình ... KHÔNG KHÍ ĐỂ THỞ KHÔNG ???

- cha mẹ có ... TẠO ĐƯỢC THỂ XÁC MÌNH KHÔNG ???  khi mình mất "cái tay , cái chân , con mắt , máu , ruột gan phèo phổi" , mình có kêu "cha mẹ ơi , tạo dựng nên cái khác cho con đi" ???

- cha mẹ có ... ĐỂ NHỮNG VITAMINS & MINERALS CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ MÌNH VÀO ĐỒ ĂN ... để khi ăn vào , mình có energy và sức khoẻ không ??

- cha mẹ có ... CUNG CẤP CHO MÌNH NHỮNG NHU CẦU MÌNH CẦN NHƯ .. XĂNG , DẦU , GỔ , CAO SU , MUỐI , NƯỚC , KIM LOẠI , HOA QUẢ TRÁI CÂY KHÔNG ???

- cha mẹ có ... CHO MÌNH ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ĐỂ MÌNH NHẬN ĐƯỢC VITAMIN D , GIÚP MÌNH ABSORB CALCIUM KHÔNG ???

- cha mẹ có ... BẢO VỆ MÌNH Ở BẤT KỲ 1 NƠI NÀO KHÔNG ???


vân vân và vân vânĐÂY LÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN MÀ MÌNH ĐỪNG QUÊN  .... LÀ MÌNH PHẢI CÓ HIẾU VỚI TRỜI ... NẾU KO CÓ NHỮNG CÁI NÀY , MÌNH SẼ KHÔNG TỒN TẠI CHO TỚI NGÀY NAY ĐÂU
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#12
0
0
CG PHỦ NHẬN "SỰ CAI TRỊ , TỂ TRỊ CUẢ TRỜI" ... HỌ CHỈ NHÌN NHẬN "TRỜI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT"2 ĐIỂM NÀY CÓ GÌ KHÁC NHAU KHÔNG ???


để Vân phân tích cho các bạn nghe nhá , cũng đơn giản thôi   Hello1. bây giờ mình tỉ dụ về "con người" trước

- 1 người có lòng thương xót mình .... tốt .... nhưng khi mình đụng chuyện gì , thì người đó có thể giúp mình được không ??? chưa chắc ..... NẾU SỰ VIỆC ĐÓ TRONG KHẢ NĂNG CUẢ HỌ , THÌ HỌ SẼ GIÚP MÌNH ... NHƯNG NẾU VIỆC ĐÓ NGOÀI KHẢ NĂNG CUẢ HỌ , THÌ HỌ CŨNG BÓ TAY THÔI


- 1 người cai trị , tể trị ... thì sao ?? họ có POWER để giúp mình tất cả những gì mình cần (dĩ nhiên trong khả năng của họ thôi ... nhưng dù sao , khả năng này cũng nhiều hơn là người "chỉ có lòng thương xót mình thôi")2. bây giờ mình  qua chuyện "ÔNG TRỜI"


- yes , Ông Trời có lòng thương xót ... Ông ban nắng , ban mưa cho cả những người thờ phượng Ông , cũng như những người chống đối Ông

NHƯNG KHÔNG DỪNG Ở ĐÓ

ÔNG CÒN LÀ ĐẤNG TỄ TRỊ , ĐẤNG CAI TRỊ 

POWER CUẢ ÔNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN 

KHÔNG CÓ 1 CHUYỆN GÌ GỌI LÀ KHÓ CHO ÔNG 

KHÔNG CÓ 1 CHUYỆN GÌ CÓ THỂ LÀM ÔNG NGẠC NHIÊN "UẢ , SAO NÓ LẠI NHƯ VẬY CÀ ???"  Thinking-face4ÔNG BIẾT TẤT CẢ 

ÔNG NẮM TRỌN QUYỀN NĂNG TẤT CẢ 

ÔNG LÀM NHỮNG GÌ ÔNG MUỐN VÀ ĐÓ , CHÍNH LÀ ĐẤNG CHO MÌNH THỜ PHƯỢNG , CHO MÌNH CẦU NGUYỆN   Clap 78 Clap 78 Clap 78
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#13
0
0
tỉ dụ điển hình về


SỰ TỂ TRỊ  vs.  LÒNG THƯƠNG XÓT


ok , bây giờ mình lở tay giết người , mình ... in troubles- Ba má có lòng thương xót .... nhưng ba má có giúp mình được gì không ??? 

ok , ba má chạy chọt chổ này , chổ kia , kiếm người luật sư tốt để cải cho mình .... KHẢ NĂNG NGƯỜI CÓ LÒNG TỐT CHỈ Ở 1 GIỚI HẠN NÀO ĐÓ THÔI- bà Queen Elizabeth là người tể trị ... bà có giúp mình được gì không ???

ok , mình mà tìm tới bà này , bà chịu cho mình vô gặp bà , bà hứa sẻ giúp mình ... thì mình coi như êmĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ... NGƯỜI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT vs. NGƯỜI TỂ TRỊ "POWERFUL"
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#14
0
0
CHUÁ ... HAY NÓI KIỂU "ÔNG TRỜI" THEO DÂN GIAN VN


- CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT ... Ngài ban nắng , ban mưa cho cả những kẻ vâng lời Ngài , cùng những kẻ chống đối Ngài ... đó là Lòng Thương Xót


- SỰ TỂ TRỊ , CAI TRỊ .... Ngài có thể làm bất kỳ thứ gì , i mean , bất kỳ cái gì , theo Ý Ngài muốn ... không có 1 cái gì , 1 thứ gì , có thể STOP Ngài .... VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ ĐẤNG CHO MÌNH THỜ PHƯỢNG VÀ CẤU NGUYỆN   78 78
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#15
0
0
chỉ có những ai "ngu" mới dám giỡn mặt với Ông Trời ... kêu là "cái miệng hại cái thân"người ta nói đùa ... đừng đứng gần những người này , mất công bị "Trời đánh"những ai "khôn" thì đừng nên để mình dính líu vào những người này .. vì mình không biết ... trong tương lai , chuyện gì có thể xãy tới cho mình [Image: download-76.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply