“Nói dối như Trump”?
#46
Vấn đề vẫn là ở chổ tổng cộng tiền đống thuế là bao nhiêu thôi. Nếu trong năm tiền thuế giữ lại ít thì lấy thuế lại ít, nhiều thì lấy lại nhiều.  Còn công ty thì công bằng mà nói thì chẳng nên đóng thuế. Tiền công ty lời được thì 1) mua dụng cụ máy móc đầu tư: tốt cho kinh tế, 2) trả tiền cho nhân viên, lại bị thuế, 3) trả tiền lời cho cổ phiếu, lại bị thuế. Công ty chẳng có lá phiếu khi bầu cử, taxation without representation.
Reply
#47
Có nhiều người đóng thuế ít mà cứ mong lấy về nhiều . Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hoặc không đóng thuế mà mong lấy về nhiều mới lạ .
Lấy về không được như ý mình thì chê trách  TT . Grinning-face-with-smiling-eyes4
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#48
(05-01-2019, 06:44 AM)cdoan Wrote: Vấn đề vẫn là ở chổ tổng cộng tiền đống thuế là bao nhiêu thôi. Nếu trong năm tiền thuế giữ lại ít thì lấy thuế lại ít, nhiều thì lấy lại nhiều.  Còn công ty thì công bằng mà nói thì chẳng nên đóng thuế. Tiền công ty lời được thì 1) mua dụng cụ máy móc đầu tư: tốt cho kinh tế, 2) trả tiền cho nhân viên, lại bị thuế, 3) trả tiền lời cho cổ phiếu, lại bị thuế. Công ty chẳng có lá phiếu khi bầu cử, taxation without representation.

câu này 9 xác quá. Có người than van ầm ỹ  Rollin
Phú quý do Trời
Reply
#49
(05-01-2019, 06:44 AM)cdoan Wrote: Vấn đề vẫn là ở chổ tổng cộng tiền đống thuế là bao nhiêu thôi. Nếu trong năm tiền thuế giữ lại ít thì lấy thuế lại ít, nhiều thì lấy lại nhiều.  Còn công ty thì công bằng mà nói thì chẳng nên đóng thuế. Tiền công ty lời được thì 1) mua dụng cụ máy móc đầu tư: tốt cho kinh tế, 2) trả tiền cho nhân viên, lại bị thuế, 3) trả tiền lời cho cổ phiếu, lại bị thuế. Công ty chẳng có lá phiếu khi bầu cử, taxation without representation.

sometimes I wonder what is going on in the spaces between your 2 ears Rollin Rollin  do you actually think the NRA or the Tobacco industry has NO representation in congress .... ???? does your selective memory forget 2 things :  Campaign contribution and Lobbyist ??? do you think any congress person comes out with a policy without ANY influence from any special interest group ????
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#50
(05-19-2019, 03:20 PM)guest1221 Wrote: sometimes I wonder what is going on in the spaces between your 2 ears Rollin Rollin  do you actually think the NRA or the Tobacco industry has NO representation in congress .... ???? does your selective memory forget 2 things :  Campaign contribution and Lobbyist ??? do you think any congress person comes out with a policy without ANY influence from any special interest group ????
Debate on the issue, not putting down your opponent.  What between my ears is enough to put me on the top 1% of Americans, leave alone the whole world.  The lobbyists are already taxed.  Money for campaign contribution is already taxed. Do a little research to see how much tax in 1775 from England that led to the American Revolution.  Feel free to donate your own money to taxes.  What you want is to “donate” other people’s money.

P.S.  Now use what between your ears to get your point across without degrading your opponents. And the NRA is not a cooperation. Also an industry, as an identity, does not have to pay tax. A Cooperation is not allowed, as an identity, to make campaign contribution.
Reply
#51
(05-01-2019, 11:15 AM)Bee Wrote: Có nhiều người đóng thuế ít mà cứ mong lấy về nhiều . Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hoặc không đóng thuế mà mong lấy về nhiều mới lạ .
Lấy về không được như ý mình thì chê trách  TT . Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui cũng thấy có người như Bee nói, hình như họ không hiểu rõ nên cứ nói "cuối năm lấy về" ít, nhiều ... mà không hiểu tiền đó từ đâu mà lấy về ...
Mình thì không am hiểu chính trị cho lắm nhưng tui thà đóng thêm ít thuế mà nước Mỹ được vững mạnh; còn hơn là để cho Trung Quốc lấn luớt thế giới ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#52
(05-01-2019, 06:44 AM)cdoan Wrote: Vấn đề vẫn là ở chổ tổng cộng tiền đống thuế là bao nhiêu thôi. Nếu trong năm tiền thuế giữ lại ít thì lấy thuế lại ít, nhiều thì lấy lại nhiều.  Còn công ty thì công bằng mà nói thì chẳng nên đóng thuế. Tiền công ty lời được thì 1) mua dụng cụ máy móc đầu tư: tốt cho kinh tế, 2) trả tiền cho nhân viên, lại bị thuế, 3) trả tiền lời cho cổ phiếu, lại bị thuế. Công ty chẳng có lá phiếu khi bầu cử, taxation without representation.

Do Corporations Pay State & Federal Taxes?

Just like people, corporations have to pay taxes. For any incorporated business, the IRS sets rules for deductible expenses, exempt income and tax credits, and levies a progressive tax rate that varies depending on the corporation's net taxable income. The structure of a business makes a large difference in how that business is taxed. Each state has its own tax rates and rules.

https://smallbusiness.chron.com/corporat...59838.html
Reply
#53
It is just my opinion only.  However not everyone is paying tax but about 55%. Neither every cooperation is paying tax.
Reply