GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY
#1
GOOD FRIDAY - ngày kỹ niệm Chúa Jesus chết trên thập tự giá cho tội lỗi loài người (Kinh thánh cho biết .... Chúa Jesus chết lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu)


SUNDAY EASTER - ngày kỹ niệm Chúa Jesus sống lại (Kinh thánh cho biết ... vào sáng sớm "tinh sương" ngày Chủ nhật , những người đàn bà ra mộ Chúa Jesus để ướp xác Ngài , thì thấy cục đá lớn chận mộ đả được ai đỏ đẩy qua một bên , và ngôi mộ bên trong thì không còn Chúa Jesus nữa , mà chỉ có 2 thiên sứ ngồi trong đó)
* Chúa Jesus nói 3 ngày , Ngài sẽ sống lại

3 ngày này không phải là 24 hours x 3 = 72 hours 

mà 3 ngày này được tính là ... Friday , Saturday , Sunday
câu chuyện 3 ngày này có liên quan tới câu chuyện "Jonah - Giô na" .... Chúa kêu ông tới Nineveh để kêu người ta từ bỏ tội lỗi , để Chúa tha thứ cho họ ... nhưng ông không muốn đi , vì ông muốn Chúa trừng phạt họ .. ông bỏ chạy trốn lên tàu .. Chúa cho tàu gặp bảo ... mọi người trên tàu sợ hãi , ông kêu người ta ném ông xuống biễn , thì tàu sẽ bình yên ... người ta ném ông xuống biển , sóng gió liền ngừng lại .. Chúa cho 1 con cái voi nuốt ông vào bụng (giống như là 1 chiếc tàu ngầm , chở ông vào bờ) ... ÔNG Ở TRONG BỤNG CÁ 3 NGÀY ... tới lúc đi ra , ông dơ dáy , và đi tới Nineveh , kêu người ta từ bỏ tội lỗi ... NHÌN ÔNG DƠ DÁY , AI CŨNG TIN LỜI ÔNG , HỌ TỪ BỎ TỘI LỖI , CHUÁ KHÔNG TRỪNG PHẠT HỌ .... KHIẾN ÔNG GIẬN CHUÁ .... sau đó , Chúa cho ông bài học vì sao Chúa yêu những gì Ngài đả dựng nên  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#2
Làm sao mình biết ... ngày này là ngày Friday ... hay ngày kia là ngày Sunday ??   Confused


vì Kinh thánh có nói ... 

- vào ngày Chúa Jesus chết , người ta phải sắm sửa cho ngày hôm sau là ngày Sabbath (tức ngày này = Friday) ... vì ngày Sabbath, người Do thái không làm bất kỳ cái gì cả .. nên sau khi Chúa Jesus chết vào khoãng 3 giờ chiều Friday .. họ lo xin phép để được đem Chúa Jesus xuống và chôn ... cho mọi việc được xong xuôi trước khi ngày Sabbath tới

- vì ngày hôm sau là ... Sabbath day ... mà Sabbath day = Saturday ... ngày này , người Do thái không làm bất kỳ 1 điều gì cả

- nên qua ngày sau đó mấy người đàn bà đi ra mộ để ướp xác Chúa  (thì là Sunday) ... và họ thấy Chúa Jesus đả sống lại , không còn ở trong mộ nữaGiăng 19

30 Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. 

31 Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chơn những người đó và cất xuống
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#3
Chúa Jesus chết  ...

- không phải vì Ngài phạm tội .. Ngài không hề phạm tội 

- nhưng người ta đả ghét Ngài vô cớ  ...   đòi giết Ngài vô cớ 

- NGÀI CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ LOÀI NGƯỜI , ĐỂ NHỜ VÀO ĐÓ , MÀ NHỮNG AI TIN VÀO NGÀI ĐƯỢC XƯNG LÀ "CÔNG BÌNH" TRƯỚC MẶT ĐỨC CHUÁ TRỜI
[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]


VÀ ... ĐÓ LÀ LUẬT CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI   Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#4
[Image: pictures-jesus-crucifixion.jpg]


ĐẤNG TẠO HOÁ ... ĐẢ CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ LOÀI NGƯỜI
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#5
Chúa Jesus còn để 1 message gì lại cho chúng ta ??  Confused


Giăng 15

12 Ðiều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi

13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. 
14 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta
15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. 
17 Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi
19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 
20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi
21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Ðấng đã sai ta đến. 
22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình
23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa
24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ
26 Khi nào Ðấng Yên ủi sẽ đến, là Ðấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. 
27 Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#6


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#7
trước khi đi tiếp , Vân cần có Thần Linh của Chúa ở cùng Vân  78

Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#8


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#9
Hello Vân dùng chổ này , để  gom lại những câu Kinh thánh quan trọng , chứ không post rải rác ... để chúng ta dễ nghiên cứu 
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#10
Những địa danh có liên hệ tới câu chuyện này ....


- Bethany ... sau khi Chúa Jesus "triumphal entrance" vào Jerusalem .. Ngài trở ra lại Bethany sống tại đây ... rồi hằng ngày (đi bộ) trở lại Jerusalem , chứ Chúa Jesus không sống tại Jerusalem trong thời gian này ... Bethany cách Jerusalem 10.743 km ... gia đình của Mary, Martha & Lazarus sống tại Bethany , họ là những người bạn thân  của Chúa Jesus  :rose4:
- Jerusalem ....
- Vườn Gethsemane ....


- Đồi Golgotha ...


Coi videos cho biết những chổ này ... ngày nay ...


Bethany, Where Jesus Raised Lazarus   :rose4:


Bethany near Jerusalem   :rose4:
A Tour of the Incredible Old City of Jerusalem   Tulip4


Garden of Gethsemane: "Sweating Drops of Blood"   Tulip4
 

Golgotha "The Place Of Skull"   Tulip4


The Garden Tomb and Golgotha   Tulip4
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#11
Vân làm thêm 2 cái reserved parkings này cho ... những câu Kinh thánh liên hệ  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#12
Reserved ... những câu Kinh thánh liên hệ  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#13
Vân reserve thêm 2 cái cho những điểm Vân muốn nhấn mạnh ...  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#14
Reserved ... những điểm Vân muốn nhấn mạnh  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#15
nghe 2 bản nhạc mà nhà thờ VN hay hát vào Tiệc Thánh nhá .... trước khi vào câu chuyện Good Friday 


Hello


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply