To Supermod
#1
vậy thì dẹp mẹ vụ cho GUESTS đi, mang tiếng cho GUESTS mà reply không được để làm gì, system như hạch không biết sửa đổ thừa tại spam filter, do you need help ? I can help you
Reply