Tu Phật Coi Chừng Tu Sai
#31
0
0
(08-06-2019, 05:36 PM)Vo Minh Wrote: "Tu Phật mà không phân biệt, lựa chọn ĐÚNG SAI làm sao Tu???? 

Xin mời mọi người.

Nếu nói rằng không phân biệt, thì ...

Chay mặn đều ăn, rượu trà đều uống, thiện ác đều làm, lương thiện bất lương đều có. Đúng không? Không ??  Biggrin

Vậy thì thế nào gọi là không phân biệt?
Reply
#32
0
0
(08-07-2019, 04:15 AM)OneSunday Wrote: THL, Nếu mình không tu đúng với người mình sống chung thì rất khó nói khi mình không sống Chung, Theo anh nghĩ.

Confused Cheer
Reply
#33
0
0
Con người vốn VÔ NGÃ!

VÔ NGÃ vốn không biết ĐÚNG SAI. TÔI không biết TÔI là VÔ NGÃ thì làm sao TÔI biết???????[/]
 
 
On the Ego

The fact that man produces a concept [b]"I"
besides the totality of his mental and emotional experiences or perceptions does not prove that there must be any specific existence behind such a concept. We are succumbing to illusions produced by our self-created language, without reaching a better understanding of anything. Most of so-called philosophy is due to this kind of fallacy.

— See Goldman, p.89.
Albert Einstein's conclusion here seems very close to the Buddha's concept of anatman.Mình Tu Phật mà không biết mình VÔ NGÃ thì làm sao TU ĐÚNG???? 

Đức Phật là VÔ NGÃ!(no name).

Xin hỏi: 

VÔ NGÃ(no name) đứng trước mặt mọi người thì mọi người làm sao biết who??...what??? 

VÔ NGÃ(mọi người) không biết VÔ NGÃ (who??..what??) thì VÔ NGÃ(????) đang TU ĐÚNG chỗ nào?????? 


Chiếc ÁO CÀ SA không làm nên thầy tu thì cái TÊN của mọi người chỉ là GIẢ LẬP DANH XƯNG.

KHÔNG CÓ TÊN thì mọi người là WHO????WHAT?????? WHO know WHAT???????

 Indeed! Illusions produced by our self-created language.[/b]
Reply
#34
0
0
Vô Ngã là một trong 3 pháp ấn. Hai pháp ấn còn lại là Khổ và Vô Thường.

Cho dù, Đạo Phật có ra đời hay không, cho dù loài người có tồn tại hay không thì 3 pháp ấn này vẫn hiện diện trong vũ trụ như một chân lý:

Mọi pháp hữu vi (pháp có sinh thì có diệt) thì là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.Đức Phật nói: Vạn vật vũ trụ VÔ NGÃ

-Phàm SẮC (thân)gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần;

Tất cả SẮC (thân) cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau:

Chẳng có cái gì là của tôi.
Chẳng có cái gì là tôi.
Chẳng có cái gì là tự ngã của tôi.Tôi không biết tôi là gì?? Chẳng lẽ tôi biết Phật là gì???
Tôi không biết tôi là gì??? Chẳng lẽ tôi biết cái gì (ĐÚNG ??) Cái gì (SAI???) 
Tôi không biết tôi VÔ NGÃ tức là tôi vốn không biết cái gì ĐÚNG SAI, TỐT XẤU, THẬT GIẢ, THIỆN ÁC.......etc....Yada.......Yada......Yada....

Tôi đang TU Phật ĐÚNG?????


Really! I got to be kidding!
Reply