Giời ôi !
#1
0
0
Chưa qua năm mới mà bà con chiến đấu rữ quá, chẳng biết là điềm gì.  Please
Reply