VietBest
Điểm quan trọng Christians cần nhớ - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Forum: Tin Lành (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Thread: Điểm quan trọng Christians cần nhớ (/showthread.php?tid=14177)

Pages: 1 2 3 4 5 6


Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

Vân có tật hay giải thích dài dòng , nhưng thread này , Vân cố gắng nói ngắn gọn những gì Christians cần nên nắm ... nếu có ai muốn coi chi tiết hơn , thì qua thread "Kể chuyện Kinh thánh" để coi nhá 


SỰ CỨU RỔI ... RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHRISTIANS 

MÌNH TIN CHUÁ , KHÔNG PHẢI ĐỂ CHƠI 
MÌNH TIN CHUÁ , ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI .. CHUẨN BỊ CHO NGÀY PHÁN XÉT

NÊN MÌNH CẦN HIỂU NHỮNG ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN TỚI SỰ CỨU RỔI NÀY 

May God bless you and your loved ones  Hug


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

1. The Gospel - Good news


- những người đi giãng đạo Chúa , hay nói cho ai biết về Chúa ... cần phài nắm The Gospel ... và nói cho người ta biết về The Gospel
- chúng ta ai cũng là tội nhân , Kinh thánh không ngoại trừ 1 ai ra cả (cho dù Mary , Joseph , ông Phật , ông Pope , you name it)

- tiền công của tội lổi là sự chết đời đời trong địa ngục

- chúng ta tuyệt vọng , vì không có cách nào giúp cho chúng ta thoát khỏi sự trừng phạt trong địa ngục cảand here comes the Gospel - The Good news

- Chúa Jesus chết cho tội lổi của mình ... để rồi những ai tin vào Ngài thật lòng , thì sẻ được cứu vào Ngày Phán Xét

- Chúa Jesus được chôn

- 3 ngày sau , Ngài sống lại ... vì sự chết không kềm giữ được chân Ngài
SỰ VIỆC CHUÁ JESUS SỐNG LẠI LÀ TRUNG ĐIỂM CUẢ CHRISTIANITY 

- vì nếu Ngài chết đi , chết luôn như những lảnh đạo tôn giáo khác ... thì coi như là hết .. họ thờ đấng chết , chứ không phải đấng sống

- nhưng Ngài đả chiến thắng sự chết .. sự chết không kềm giữ được chân Chúa Jesus .. nếu Ngài không sống lại , thì niềm tin của chúng ta vào Ngài trở thành VÔ ÍCH 
** 4 cuốn sách đầu tiên trong Tân ước ... nói về Cuộc đời của Chúa Jesus ... cũng được gọi là ... THE GOSPEL = GOOD NEWS **


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - Vâng - 09-11-2019

Đạo là cái gì vậy chị????

V


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

Kinh thánh cho đề tài trên ...


Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

Rôma 6:23

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

1 Cô rinh tô 15

Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;

Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;Giăng 3:15

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
Công vụ 2:24

24 Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.

1 Cô rinh tô 15:14

14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

2. Có khi nào mình đánh mất đi ... Sự cứu rổi không ???


- Niềm tin thật & Giữ cho tới cuối cùng ... thì sẻ không bao giờ bị đánh mất đi Sự Cứu Rổi .. vì Chúa Jesus sẽ không để cho ai cướp mình khỏi tay Ngài  Thumbs-up4

- Niềm tin giả ... hay ... Bỏ nữa chừng ... thì không có Sự Cứu Rổi ngay từ ban đầu ... thì không có nói tới chuyện "mất hay không mất ... vì có đâu mà mất" ???  Thumbs-down4

Niềm tin thật là sao ??? là mình làm theo Lời Chúa dạy ... là mình "cùng đài với Chúa" ... Chúa nói , mình nghe ...  mình cầu nguyện , Chúa nghe ... vì là "cùng đài với Chúa"

Niềm tin giả là sao ???? là mình không làm theo Lời Chúa dạy .. là mình "khác tần số với Chúa" ... Chúa nói , mà mình không nghe được .. nên cũng đừng ngạc nhiên khi mình cầu nguyện hoài mà Chúa có nghe mình được đâu ... vì là "khác tần số với Chúa"


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

Kinh thánh cho đề tài trên 


Giăng 6:37

37 Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.

Giăng 10:27-29

27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.

28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
29 Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.
Mat 10:22

22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.

Mat 7:21-23

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

3. Những điểm gì mình nên nhớ ... khi nói về ... Sự Cứu rổi ??A. Connect the dots ... Hành động ... Đức Tin ... Sự Cứu rổi 

- Để nhận được Sự Cứu rổi ... thì mình phải có Đức Tin

- Để chứng minh Đức Tin mình là thiệt hay giả .. thì mình phải có Hành động ... Hành động chỉ có 1 nhiệm vụ là chứng minh đức tin của mình là thiệt hay giả ... chứ Hành động không có khả năng dẫn mình tới Sự Cứu rổi

- Hành động ở đây là ... làm theo Lời Chúa ??? hay không làm theo Lời Chúa ?? Mat 7:21

- Nếu làm theo Lời Chúa ... thì mình có Đức Tin thật ... thì mình nhận được Sự Cứu rổi ... và Chúa Jesus sẽ bảo đảm là mình không đánh mất Sự cứu rổi này đi

- Nếu không làm theo Lời Chúa ... thì mình có Đức Tin giả ... thì mình không nhận được Sự Cứu rổi  ngay từ ban đầu ... thì mình chẳng có gì để mất hay còn cả nhìn thì có vẻ giống như .. Hành động dẫn tới Sự Cứu rổi

nhưng thiệt ra không phải như vậy ... thiệt ra , Đức tin dẩn tới Sự Cứu rổi .... chính vì vậy mà nó được gọi là .. Ân điễn (Grace) mình nhận được cái mà mình không xứng đáng để nhận

để mình "khỏi khoe mình .. ta đây .. chính ta là người earn được Sự cứu rổi cho ta ... á à , no no"


B. Chúa không ép dầu ép mở mình

Chúa không cột dây mình lại , trói mình , bắt mình phải Tin Ngài

Mình có quyền chọn lựa .. Tin nhận Chúa .. để nhận Sự cứu rổi

mình cũng có quyền chọn lựa ... Không tin nhận Chúa ... không nhận Sự cứu rổi

Và mình ... LÃNH HẬU QUẢ CHO CHÍNH VIỆC MÌNH CHỌN LỰA ... đơn giản có vậy thôi


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

Kinh thánh cho đề tài trên ... (keep in mind .. VIỆC LÀM = LÀM THEO Ý MUỐN CUẢ CHUÁ Ở TRÊN TRỜI .... Mat 7:21)
Gia cơ 2:14-26

14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng?


17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.

22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.

26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.

Ê phê sô 2:8-9

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.

Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;


Rôma 3:23-25

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ,
25 là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,


Công vụ 16:30-31

30 Ðoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?

31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.

Giăng 3:16

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.


1 Cô rinh tô 15:1-2

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,

và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.


Khải huyền 3:5

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.

***Mat 24:13

13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.

Hê bơ rơ 3:12-14

12 Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng.

13 Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.
14 Vì chúng ta đã được dự phần với Ðấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng,


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-11-2019

4. Mình tạm coi lời tâm sự của Paul , 1 người đi rao giãng Tin lành cho người khác , xem ông ta tâm sự như thế nào về công tác của ông 


1 Cô rinh tô 9


Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Ðức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?


Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa.

Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình.

Chúng tôi há không có phép ăn uống sao?

Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha (Peter) đã làm, hay sao?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc?

Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình?

Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng nói như vậy sao?

Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Ðức Chúa Trời lo cho bò sao?

10 Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa.

11 Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

1Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Ðấng Christ chút nào.

13 Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao?

14 Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.

15 Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ nầy chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình nầy đi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

16 Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay.

17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin Lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin Lành.

19 Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.

20 Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người dưới quyền luật pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp;

2với những người không luật pháp, (dầu đối với Ðức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Ðấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp.

22 Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.

23 Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.

24 Anh em há Chúa Jêsus biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.

25 Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.

26 Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió;


27 song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.

(có thêm 1 vài đoạn Kinh thánh nói về Paul .. từ từ , nếu có dịp đi ngang , thì Vân sẻ gom lại vào thread này , để mình có thể hiểu được Paul suy nghĩ như thế nào)  Hello


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-12-2019

5. Running in a race


[Image: download-86.jpg]Nếu bạn nghĩ bạn là ... CHRISTIAN


có bao giờ bạn đặt câu hỏi ... MÌNH TIN CHUÁ ĐỂ LÀM GÌ ??


- mình tin Chúa đễ .... có tiếng mà không có miếng ??

- mình tin Chúa để .... cho mình cảm thấy bình an .. vì mình có safety net ... không sợ té chết ???

- mình tin Chúa để .... cho mình look good ??

- mình tin Chúa vì ... gia đình làm gì , thì mình làm cái đó .. chứ thiệt ra mình cũng chẳng biết mình đang làm gì cả ???


NẾU BẠN TIN CHUÁ KIỂU NÀY ... THÌ BẠN TIN CHUÁ KIỂU ĐI TÀ TÀ , KHÔNG MỤC ĐÍCH .. SUỐT CUỘC ĐỜI BẠN , BẠN TIN MÀ KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH

LÀM VIỆC MÀ KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH , THÌ KẾT QUẢ CUẢ VIỆC LÀM ĐÓ SẺ ĐI TỚI ĐÂU ?? 

ĐỐI VỚI BẠN .. SỰ CỨU RỔI CÓ GIÁ TRỊ BAO NHIÊU TỪ 1 TỚI 10 ?? 

- CÓ CŨNG ĐƯỢC , MÀ KHÔNG CÓ CŨNG CHẲNG SAO ?? 

- VÀO THIÊN ĐÀNG CŨNG TỐT , MÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC THÌ CŨNG VUI ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
****Kinh thánh khuyên bạn ... nên tin Chúa như tham dự 1 cuộc chạy đua ... có những điểm gì mà bạn cần phải suy nghĩ tới ở đây ??  Thinking-face4


i. người chạy đua tạm thời kêu là athlete ... họ phải có discipline .. họ phải sống thế nào cho khoẻ ... họ không sống càng , không sống bừa ... nói chung là họ phải "sống đúng"


ii. khi chạy , thì họ cứ nhắm tới đằng trước mà chạy tới , cứ nhắm tới Finish line mà lao tới ... họ không nhìn đằng sau , không nhìn bên tay phải , không nhìn bên tay trái ... nói chung là họ "sống focus , sống tập trung , biết mình đang làm gì , đang đi về đâu , mục tiêu mình là gì"
iii. FINISH LINE LÀ SỰ CỨU RỔI ... NGOÀI RA , CÒN CÓ THÊM PHẦN "BONUS" THƯỠNG CHO NHỮNG AI OANH LIỆT TỚI FINISH LINE    banana-skipping-rope-smiley-emoticon

- nhiều người tham dự

- nhưng chỉ có 1 số là tới Finish line thôi Thumbs-up4  ... còn 1 số thì bỏ nữa chừng   Thumbs-down41 số tới Finish Line ... tất cả đều nhận đụợc Sự Cứu rổi ... chỉ khác nhau ở điễm 

- anh "oanh liệt" tới ... thì anh có "bonus" phần thưởng trên thiên đàng   Thumbs-up4 Thumbs-up4

- anh "bò" tới ... thì anh mất "bonus" phần thưởng trên thiên đàng ... still congrats , vì anh cũng "lọt" vào được thiên đàng , dù bị mất phần thưởng   Thumbs-up4


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-12-2019

Kinh thánh về cuộc chạy đua1 Cô rinh tô 9:24-27

24 Anh em há Chúa Jêsus biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.

25 Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.
26 Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió;
27 song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.
2 Ti mô thê 4:7-8

Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, những cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

Ga la ti 5:7

Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật?Hê bơ rơ 12:1

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta,


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-12-2019

6. Cảnh giác cho những Christians tin Chúa kiểu .. có cũng được , mà không có cũng chẳng sao Khải huyền 3:15-16

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!

16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.


Mat 7:13-14

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-12-2019

7. Thái độ của chúng ta khi nhận món quà ÂN ĐIỂN của Chúa là như thế nào ??- Ai trong chúng ta cũng phạm tội , không ngoại trừ một ai ra cả ... Tiền công cho tội lổi là "Sự chết đời đời trong địa ngục"

- Chúa Jesus , Đấng Tạo Hoá , đả xuống chết thay cho tội lổi loài người ... Để hể ai tin nhận vào Ngài thật lòng thì sẻ được cứu vào Ngày Phán Xét

- ÂN ĐIỂN (GRACE) ... là mình nhận cái gì mình không xứng đáng nhận ... mình không xứng đáng nhận SỰ CỨU RỔI (SALVATION) , nhưng mình nhận được , thì đó gọi là Ân Điển ****


Vấn đề đặt ra là .... thái độ của mình khi nhận món quà ÂN ĐIỂN này là như thế nào ??

- on a scale from 1 to 10 , mình cho .... món quà này có giá trị là bao nhiêu ???

- Chúa nói .. mình phải coi Chúa là number one trong đời sống mình .. không có gì number one hơn Chúa cả  ......... (mình ngồi đó phán xét Chúa dỡ cái này , Chúa dỡ cái kia ??? cho Chúa number ten là may lắm rồi , chứ ở đó mà Chúa đòi hỏi con phải cho Chúa number one    Thinking-face4)

- Mình nói ... Chúa cho con vào thiên đàng thì con vào ...  còn Chúa cho con vào địa ngục thì con cũng không care ... (có thì cũng tốt , mà không có thì cũng chằng sao)

- Mình nói ... con không tin Chúa đó , con coi thường Sự cứu rổi đó , rồi Chúa làm gì được con ..... (Chúa cần con , chứ con đâu có cần Chúa)


NẾU BẠN GỌI BẠN LÀ CHRISTIAN

NHƯNG BẠN COI THƯỜNG .. SỰ CỨU RỔI

THÌ BẠN NÊN SUY NGHĨ LẠI ... BẠN LÀM CHRISTIAN ĐỂ LÀM GÌ ???(fyi ... làm Christian ... all about là về .. SỰ CỨU RỔI ... để mình được cứu vào Ngày Phán Xét ... không có cái gì ngoài Sự Cứu Rổi cả ... nguyên cả cuốn Kinh thánh nói về .. SỰ CỨU RỔI

nếu mình coi thường Sự Cứu Rổi ... coi thường điều kiện Chúa nói ... Tin Chúa ... Coi Chúa là number one 

tốt hơn hết ... mình đừng nên làm Christian ... thành thật mà nói như vậy  Bomb4)


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-12-2019

- một người cho bạn 1 cái biệt thự , 1 cái xe mắc tiền ...  bạn quý nó vô cùng ... bạn gìn giữ , nâng niu nó từng chút một .. sợ nó trầy , sợ nó tróc , sợ nó mất .. mặc dù nó chĩ là 1 món đồ từ từ rồi cũng mất giá đi ... nhưng bạn quý nó vô  cùng 


- trong khi Chúa Jesus chết cho tội lỗi của bạn ... ban cho bạn SỰ CỨU RỔI ĐỜI ĐỜI trên thiên đàng .. thì bạn coi thường 


CHUÁ NÓI .. PHẢI TIN NHẬN VÀO CHUÁ ... (thì bạn nói , đức tin của con nó nhỏ cứ như hạt cải , có lúc nóng , mà cũng có lúc lạnh , mà nó hình như lạnh thường xuyên hơn nóng .... duh)

CHÚA NÓI ... COI NGÀI LÀ NUMBER ONE ... (thì bạn nói , Chúa giỡn hoài , con phải coi cái này là number one , cái kia là number two , rồi nào là number threee , four , five , six , seven , eight , nine ............... Chúa mà lucky lắm , thì con cho Chúa number ten .. take it or leave it , I don't care)


CHUÁ DID YOU A FAVOUR ... MÀ YOU LÀM CỨ NHƯ ... YOU NGON LÀNH LẮM  vahidrk1

bây giờ tưỡng tượng

- CHUÁ KHÔNG DID YOU A FAVOUR .. KHÔNG CHẾT CHO TỘI LỔI CUẢ YOU .. YOU PHẢI TỰ VÀO ĐỊA NGỤC CHO TỘI LỖI CUẢ MÌNH .. THÌ YOU NGHĨ SAO ??

- SAO CŨNG ĐƯỢC ... VÀO THIÊN ĐÀNG CŨNG ĐƯỢC ... MÀ VÀO ĐỊA NGỤC CŨNG OK TUỐT ... NO PROBLEMO  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Điểm quan trọng Christians cần nhớ - tuyetvan - 09-12-2019

Chúa rất rộng lượng , cho mình "tự do lựa chọn"

- tự do lựa chọn vâng lời Ngài

- tự do lựa chọn cải lời Ngài Go ahead , tự do lựa chọn 

nhưng đừng quên ... HẬU QUẢ CUẢ CÁI LỰA CHỌN CUẢ MÌNH .... CONSEQUENCES
Nhưng Chúa lại quá thương yêu ở điểm ... NGÀI KHÔNG HỀ PHẠM TỘI , NHƯNG NGÀI PHẢI CHỊU CHẾT CHO TỘI LỖI LOÀI NGƯỜI

cái này là cái mà ... quá thương yêu .. Ngài củng cho mình "tự do lựa chọn" nhận Ân điển này của Ngài hay không ?? mình có thể say yessss , và mình cũng có thể say noooooo 
CHUÁ LÀ ĐẤNG CÔNG BÌNH

TỚI NGÀY PHÁN XÉT

(nếu mình có nghĩ .. Chúa cần mình , chứ mình không cần Chúa ... thì nên suy nghĩ lại)

CHUÁ CÓ QUYỀN CHO MÌNH VÀO THIÊN ĐÀNG ĐỜI ĐỜI .. HAY VÀO ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜILÙC ĐÓ , MÌNH SẺ NGỒI SUY NGHĨ LẠI ... AI CẦN AI ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c