VietBest

Full Version: A bronze snake was an IDOL?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Trong Xuất Ê díp tô ký 20:4-5

Chúa ra điều răn thứ 2 trong 10 điều răn cấm thờ hình tượng 

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. 
Câu hỏi là  ...

Chúa kêu dân sự Ngài làm cái tượng bronze snake trong Dân số 21:5-9 có phải là "hình tượng" không ???

Vậy, dân sự nói nghịch cùng Ðức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 

Ðức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều
Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Ðức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 


Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 

Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống. 
1. Đọc kỹ 2 đoạn Kinh thánh ở trên , thì mình nhận thấy thế nào ??


NÓ CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG ??

HAY NÓ KHÁC NHAU ???Xuất Ê díp tô ký 20:4-5  nói rất rỏ ràng 

CẤM QUỲ LẠY TRƯỚC NÓ VÀ HẦU VIỆC CHÚNG NÓDân số ký 21:8-9 cũng nói rất rỏ ràng

KHÔNG HỀ KÊU HỌ .... PHẢI QUỲ LẠY VÀ HẦU VIỆC CON RẮN

NHƯNG KÊU HỌ .. NHÌN CON RẮN

NẾU Ở ĐÂY KÊU HỌ QUỲ LẠY VÀ HẦU VIỆC CON RẮN ... THÌ LẠI LÀ 1 CHUYỆN KHÁC
chưa xong , còn nữa .............  :dance:
2. Câu chuyện này được Chúa Jesus đem ra như 1 hình ảnh cho các môn đồ thấy chuyện gì sẻ xãy ra cho NgàiGiăng 3:14-15

14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời
- Chúa Jesus cho họ thấy .. ngày xưa , Moses treo con rắn lên như thế nào, thì Ngài cũng sẻ bị treo lên như thế đó (tức là treo trên thập tự giá)

- Để hễ ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu (còn về con rắn , để hể ai NHÌN nó , thì sẻ được cứu sống)
chưa xong , còn nữa  :dance:
3. Nên nhớ , Chúa kêu làm con rắn này lên , không phải là để cho họ thờ phượng 

NHƯNG NGÀI LÀM CON RẮN NÀY LÊN , GIỐNG NHƯ LÀ 1 BIỂU TƯỢNG SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ CHUÁ LÊN DÂN SỰ ISRAEL .. NGÀI THẢ CON RẮN LỮA RA CẮN HỌ ... ĐÂY LÀ 1 SỰ TRỪNG PHẠT CHO HỌ , CHỨ KHÔNG PHẢI NGÀI KÊU HỌ LÀM NÊN CON RẮN ... ĐỂ HỌ THỜNHƯNG CHUYỆN GÌ XẢY RA SAU ĐÓ , BAN ĐẦU HỌ CHỈ ... NHÌN THÔI

700 NĂM SAU , HỌ CHUYỂN TỪ NHÌN .... QUA THỜ CON RẮN 

NÊN VUA Ê-XÊ-CHIA ĐẢ HUỸ DIỆT NÓ 2 Các vua 18:4

Năm thứ ba đời Ô-sê, con trai Ê-la, vua Y-sơ-ra-ên, thì Ê-xê-chia, con trai A-cha, vua Giu-đa, lên làm vua. 

Người được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là A-bi, con gái của Xa-cha-ri. 
Người làm điều thiện trước mặt Ðức Giê-hô-va y như Ða-vít, tổ phụ người, đã làm
Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các-sê-ra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm; bởi vì cho đến khi ấy dân Y-sơ-ra-ên xông hương cho nó người ta gọi hình rắn ấy là Nê-hu-tan

chưa hết , còn nữa  :dance:
4. Trong Giăng 3:14-15 , Chúa Jesus nói Ngài sẽ bị treo lên ....... như con rắn bị Moses treo lên cho dân sự NHÌN mà được cứu

Chúa Jesus không  kêu mình "WORSHIP THỜ PHƯƠNG NGÀI NHƯ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHUÁ TRỜI" , mà Ngài kêu mình TIN vào Ngài thì sẽ được cứu
Giăng 3:14-15

14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 
Hê bơ rơ 12:2

nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời. 
Nói tóm gọn lại , thì là thế nào ??


1. Vì dân Israel phạm tội với Chúa , Ngài gởi con rắn lữa như là 1 hình phạt tới cắn dân sự này chết .... đây là hình phạt , chứ không phải là để họ thờ phượng , nhưng ai NHÌN vào con rắn thì sẻ được cứu, không phải ai thờ phượng con rắn thì sẽ được cứu


2. Hình ảnh con rắn lữa được Chúa Jesus dùng để so sánh với Ngài trong  Giăng 3:14-15 (mặc dù , sự so sánh này không đúng , so sánh Chúa Jesus với con rắn , 1 con rắn hình phạt của Đức Chúa Trời giáng xuống dân sự Ngài) ..... nhưng cũng là hình ảnh hình phạt của Đức Chúa Trời giáng xuống Chúa Jesus cho tội lổi loài người


ĐỂ HỄ AI TIN NGÀI , THÌ SẺ ĐƯỢC CỨU

CHỨ CHUÁ JESUS CŨNG KHÔNG CÓ NÓI , ĐỂ HỄ AI WORSHIP , THỜ LẠY NGÀI , THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU

CHÚNG TA CHỈ WORSHIP ĐỨC CHUÁ  TRỜI MÀ THÔI & TIN VÀO CHUÁ JESUS 
CÁI ĐÓ CHƯA NÓI TỚI , CHUÁ KÊU NHÌN , NHÌN , NHÌN CON RẮN THÔI , CHỨ NGÀI KHÔNG KÊU QUỲ XUỐNG THỜ LẠY CON RẮN

NHƯNG 700 NĂM SAU , DÂN SỰ NÀY QUẢ THẬT QUỲ XUỐNG THỜ LẠY CON RẮN , NÊN BỊ ÔNG VUA XÉ CON RẮN RA TANH BÀNH LUÔN trong 2 Các vua 18:4 ... đây là tội lỗi của dân sự , chứ không phải mục đích Chúa muốn dân sự làm như vậy ......... 2 chuyện này hoàn toàn khác nhau , nên con rắn đó cuối cùng mới bị ... tanh bành  :dance:
Những đoạn Kinh thánh mình nên đọc về câu chuyện này 


Dân số ký 21:1-9

Khi vua A-rát, người Ca-na-an, ở nơi Nam phương, hay rằng Y-sơ-ra-ên theo đường do thám đi đến, bèn hãm đánh Y-sơ-ra-ên, và bắt mấy người cầm tù. 

Y-sơ-ra-ên bèn hứa nguyện cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Nếu Chúa phó dân nầy vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. 
Ðức Giê-hô-va nhậm lời dân Y-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ nầy là Họt-ma. 


Ðoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng

Vậy, dân sự nói nghịch cùng Ðức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 
Ðức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều


Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Ðức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự
Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống
Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống
2 Các vua 18:1-4

Năm thứ ba đời Ô-sê, con trai Ê-la, vua Y-sơ-ra-ên, thì Ê-xê-chia, con trai A-cha, vua Giu-đa, lên làm vua. 

Người được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là A-bi, con gái của Xa-cha-ri. 

Người làm điều thiện trước mặt Ðức Giê-hô-va y như Ða-vít, tổ phụ người, đã làm. 
Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các-sê-ra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm; bởi vì cho đến khi ấy dân Y-sơ-ra-ên xông hương cho nó người ta gọi hình rắn ấy là Nê-hu-tan. 

Giăng 3:14-15

14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

Hê bơ rơ 12:2

nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời. 
Nói tóm lại


CHUYỆN CON RẮN LỮA NÀY ... CHỈ LÀ 1 HÌNH ẢNH TRONG THỜI CỰU ƯỚC ... Dân số ký 21:1-9


ĐỂ QUA THỜI TÂN ƯỚC , CHUÁ JESUS DÙNG NÓ ĐỂ CHO CÁC MÔN ĐỒ BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY TỚI CHO NGÀI ... Giăng 3:14-15


1 CON RẮN ... HÌNH PHẠT CUẢ CHÚA GIÁNG LÊN DÂN SỰ NGÀI .... CHO TỘI LỖI CUẢ HỌ ... "NHÌN" THÌ ĐƯỢC CỨU

1 CHUÁ JESUS .. HÌNH PHẠT CUÁ CHUÁ GIÁNG LÊN CHÍNH CHUÁ JESUS ..... CHO TỘI LỖI CUẢ LOÀI NGƯỜI ... "TIN" THÌ ĐƯỢC CỨU
chứ Chúa không hề khuyến khích họ thờ phượng con rắn , Ngài chỉ kêu họ NHÌN con rắn để được cứu

giống như bây giờ , mình NHÌN Chúa Jesus (TIN Ngài để được cứu)
Hình ảnh con rắn này, sau này cũng trở thành THE MEDICAL SYMBOL - A SNAKE ON A STICK[Image: default.jpg]:dance: :dance: :dance:
Trước khi đi tiếp  chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của chữ IDOLS là gì, dựa theo lời Kinh thánh đàng hoàng... Xuất Ê díp tô ký 20:4-6

KHÔNG PHẢI HỄ CỨ TƯỢNG THÌ ĐỀU LÀ IDOLS HẾT CÂU HỎI MÀ MÌNH PHẢI HỎI KHI NHÌN VÀO TƯỢNG 

- nó có được coi giống như là God, để mình phải quỳ lạy, hầu việc nó không ?? 

- hay nó chỉ là 1 cái tượng nghệ thuật cho người ta nhìn? Nếu nó là cái thứ nhất  thì yes, thể theo Lời Kinh thánh Xuất Ê díp tô ký 20:4-6 ... Nó là IDOLS


Còn nếu nó là cái thứ 2 , thì dạ thưa . Nó không phải là IDOLS dựa theo Kinh thánh


Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. 


Ok, testing, coi cái nào LÀ IDOLS,  cái nào KHÔNG LÀ IDOLS nhá

[Image: catholic-idol-worship.jpg][Image: hqdefault.jpg]


[Image: maria-idolatria-1.jpg]

[Image: 230px-_Auguste_Rodin_-_Grubleren_2005-02.jpg][Image: private-downtown-all-access-one-world-ob...orial-.jpg]Tượng nào CÓ QUỲ LẠY , HẦU VIỆC NÓ ??

Tượng nào KHÔNG CÓ QUỲ LẠY , HẦU VIỆC NÓ ??
[Image: images.jpg][Image: 146472-_VN-_Cha_Diep-01_400.gif]
Ngoài câu chuyện con rắn , CG còn cho là

2 THIÊN SỨ CHERUBIM TRÊN NẮP HÒM GIAO ƯỚC CHUÁ KÊU NGƯỜI TA LÀM NÊN ... CŨNG LÀ IDOLS

VẬY MÌNH TÌM HIỂU XEM CÓ THẬT SỰ 2 THIÊN SỨ CHERUBIM NÀY LÀ IDOLS KHÔNG ??


[Image: ark.jpg]
Đoạn Kinh thánh nói về vấn đề này


Ê díp tô ký 25

10 Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si-tim; bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao cũng một thước rưỡi, 

11 lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. 
12 Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia
13 cùng làm hai cây đòn bằng cây si-tim, bọc vàng
14 rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm
15 Ðòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra


16 Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho
17 Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. 
18 Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân
19 ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia
20 Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. 
22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên
Chúa cho instructions để họ làm 2 tượng cherubim để trên nắp hòm giao ước

Có phải là NGÀI KÊU HỌ PHẢI THỜ LẠY 2 CHERUBIM NÀY KHÔNG ???

KHÔNG
Câu 22 , Chúa nói

NGÀI SẼ GẶP HỌ Ở GIỮA 2 CHERUBIM ĐÓ , ĐỂ CHỈ ĐẠO CHO DÂN ISRAEL NHỮNG ĐIỀU GÌ NGÀI MUỐN HỌ LÀM

ĐÓ LÀ MỤC ĐÍCH CUẢ 2 CHERUBIM , CHỨ KHÔNG PHẢI NGÀI KÊU HỌ DỰNG LÊN ... CHO HỌ THỜ 2 CHERUBIM NÀY
Để get a big picture chuyện gì xảy ra ở đây , mình coi đoạn Kinh thánh này  Hello 


Hê bơ rơ 9:1-7

Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. 

Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhứt gọi là nơi thánh, có chơn đèn, bàn và bánh bày ra
rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi "rất" thánh
có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước
phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. 


Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ;
nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ "thượng phẩm" vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.


Mình hiểu thế nào về đoạn Kinh thánh này ??

a. Đền tạm gồm có 2 phần 

- phần thứ nhất (nơi thánh)chơn đèn , bàn , và bánh bày ra

- có cái màn chia cách biệt ra phần thứ hai

- phần thứ hai (nơi "rất" thánh) có  lư hương bằng vàng , hòm giao ước toàn bọc bằng vàng ... trong hòm có ....... 1 cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron2 bảng giao ước 10 điều răn
b. Nói về phần các thầy tế lễ

- hằng ngày , các thầy tế lễ vào chăm sóc phần thứ nhất
- nhưng phần thứ hai thì mỗi năm 1 lần , chỉ 1 mình thầy tế lễ "thượng phẩm" vào
Pages: 1 2