VietBest

Full Version: Mod phòng Tin lành
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Đầu tiên Vân cám ơn forum này cho Tin lành có 1 cái phòng riêng . May God Bless you

Kế đến , Vân có vài lời muốn chia sẽ ở đây

- Vân không muốn làm Mod Tin lành , mà phải bị bịt miệng , không cho nói CÁI NÀO LÀ LỜI CHUÁ , CÁI NÀO LÀ LỜI CON NGƯỜI
- nếu phải bị bịt miệng như vậy , thì chẳng thà Vân không làm Mod, tinh thần sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn  

- hôm qua Vân có message cho BachVan, nếu she quả thật là Tin lành, và muốn làm Mod cho phòng này, Vân sẳn sàng nhường lại cho her
- Vân cũng đả có đưa vấn đề này ra với Supermod Nikita
- Còn trong thời gian chờ đợi 2 người này trả lời như thế nào- Riêng Vân , Vân sẽ quay trở về blog của mình ... và đi làm
- Nếu có ai muốn tìm hiểu về Lời Chúa , thì xin mời hảy vào blog của Vân tìm hiểu về Lời Chúa , và cầu xin Chúa ở cùng họ

- Riêng về chuyện CG , Vân sẽ  qua Vietfun nói trong Nhà bếp bên đó về CG , chứ không nói trong Vietbest nữa ... mặc dù biết bên đó cứ bị tắt đèn hoài , nhưng nếu có dịp Vân vào mà thấy nhà có đèn , thì Vân sẻ nói .. còn nếu không vào hay có vào mà nhà tắt đèn , thì Vân khỏi nói
Cám ơn SuperMod Nikita  :kiss:

May God bless you  Thumbs-up4


Công vụ 5:27-42


27 và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: 
28 Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! 
29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. 
30 Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Ðức Chúa Jêsus sống lại, là Ðấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. 
31 Ðức Chúa Trời đã đem Ðấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. 
32 Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. 
33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. 
34 Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 
35 Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xứ với những người nầy. 
36 Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không. 
37 Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. 
38 Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; 
39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Ðức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người: 

40 thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Ðức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra. 
41 Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Ðức Chúa Jêsus. 
42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus, tức là Ðấng Christ.
[Image: 32a4b0d5370f61b68e831001ae8995c8_1.jpg]
[Image: d28a0599a2f69731722f8cb5ab502184.jpg]
[Image: If_the_world_hates_you...AHA.jpg]


GIĂNG 15:18
[Image: d3da78c7c48c06910c563d9bd630b0dd.jpg]
[Image: images.jpg]
[Image: 19129-_God-_Is-_Already-_There.jpg]
[Image: 550c23a40e926152a8b65f056121b132--jesus-...-jesus.jpg]NOT THROUGH MARY

NOT THROUGH THE POPE

NOT THROUGH A B C D E F ... Y Z

ONLY THROUGH JESUS

THAT WE CAN COME TO THE FATHER

Giăng 14:6
[Image: jesus-christ-115.jpg]
[Image: images_1.jpg]
[Image: a01b0664a65165d389627508174744b8.jpg]
[Image: john-8_12a.png]
[Image: dc76809e37e369a1a1e6c6441a96dc92.png]
[Image: jesus-said-the-world-hates-me-because-i-...094967.png]
Pages: 1 2 3 4