VietBest

Full Version: for Believers only
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4


1. bạn là Believer ... Vân chúc mừng bạn đả được CHÚA CHỌN vào danh sách của Ngài ... THE ELECT    CheerÊ phê sô 1:4

4 trước khi sáng thế, NGÀI ĐẢ CHỌN CHÚNG TA trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời,
Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him


Giăng 6:44

44 Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.
No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day.
2 câu Kinh thánh trên cho mình thấy 2 điễm quan trọng 

i. chỉ những ai ĐÃ ĐƯỢC CHUÁ CHỌN (tử buổi sáng thế) thì MỚI CÓ THỂ TỚI ĐƯỢC VỚI CHUÁ JESUS CHRIST  Thumbs-up4

ii. một khi MÌNH ĐẢ ĐƯỢC CHUÁ CHỌN , giao cho Chúa Jesus , thì CHUÁ JESUS SẼ LÀM CHO MÌNH NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI VÀO NGÀY CUỐI CÙNG , Ngài không thể nào đánh mất mình được  Thumbs-up4
có những câu hỏi mà bạn sẽ hỏi

- Chúa chọn tôi ??

- hay tôi chọn Chúa ???


Suytua. Kinh thánh lập đi lập lại nhiều lần là CHUÁ CHỌN MÌNH ... chứ không phải mình chọn Chúa 


b. còn nói theo kiểu logic thì thế nào ??

- giống như 1 thằng mù ,   không bao giờ  .... thấy đường đi

- thì mình là CON NGƯỜI TỘI LỖI từ gốc gác , TỘI LỖI từ cha sanh mẹ đẽ , thì mình không bao giờ ... CÓ "KHẢ NĂNG TÂM LINH" ĐỂ ĐI TỚI QUYẾT ĐỊNH CHỌN CHUÁ vậy nếu có sự hàn gắn giữa Chúa và mình ... thì là do Chuá chọn mình ... chứ tâm linh mình như 1 thằng mù , thì không có khả năng đủ để chọn Chúa được
câu hỏi kế tiếp mà mình sẽ hỏi là 

- tại sao Chúa chọn mình ??

- có phải là Chúa thấy mình "giỏi" ??

- có phải là Chúa thấy mình "có triễn vọng" ??

- có phải là vì mình "khác người" ???


câu trả lời sẻ hoàn toàn là KHÔNG , ĐỪNG CÓ NGHÈO MÀ HAM 


Chúa chọn mình vì ....

- He chose us out of His love and mercy , and for His glory

- God’s choice is something that gives Him pleasure and brings Him praise

- God’s choosing of us highlights His gracious character, not our merit

- It is not because of who we are that God chooses us but because of who He is

- God also chose us so that we could join in His work in the world

- God chose us because He has a purpose in mind for our lives

- He chose you that you may know Him and love Himđọc những nguyên nhân ở trên ... tại sao Chúa chọn mình

hoàn toàn không phải vì mình

mà là vì Ngài (love , mercy , glory , pleasure , praise , character) ... và Ngài có chương trình đặc biệt cho chúng ta   Admire
Tôi là ai mà CHUÁ yêu tôi
Chính TA đả chọn con

khi chúng ta nói Lời Chúa cho mọi người nghe 


- ai đả được Chúa chọn ... họ sẽ tiếp nhận Lời Ngài ..  Đức Thánh Linh sẻ ở cùng họ , giúp họ hiểu được Ý Chúa

- còn những ai không được Chúa chọn .. thì họ sẽ cứ như "vịt nghe sấm" ... họ sẽ bị che mắt lại , bị bịt tai lại ...  họ không thể nào hiểu được Lời Chúa
nhưng bản thân mình .. mình không biết .. ai sẽ được Chuá chọn .. và ai không được Chúa chọn

mình hãy làm công việc của mình

rồi những người được Chúa chọn .. họ sẽ nhận lãnh phước đức từ những Lời Ngài ... để bước tới với Ngài  Tulip4
Vân mời các bạn nghiên cứu về đề tài này .... rồi Vân sẻ nói lên những gì mình học hỏi được từ đề tài này 


https://bible.org/seriespage/lesson-59-g...ans-914-18
đề tài này rất hay , nhắm vào

- Chúa thương xót ai mà Ngài "desire/muốn"

- Chúa làm cứng lòng ai mà Ngài "desire/muốn" (Pharaoh)

1 đề tài rất là interesting , isn't it ??  Shy

để hiểu ngắn gọn , điễm trọng tâm ở đây , mình cần hiểu thế này

- mọi người trong chúng ta đều phạm tội ... mọi người đều xứng đáng vào địa ngục

- có 1 số người ... cứ vậy mà đi vào địa ngục

- có 1 số người ĐƯỢC CHUÁ THƯƠNG XÓT , KHÔNG PHẢI VÌ HỌ LÀM GÌ Tulip4  ... thì lại được Chúa chọn cho vào thiên đàng

có nhiều người trong chúng ta "suy nghĩ" như vậy là ... CHUÁ UNFAIR

nhưng đó là suy nghĩ của chúng ta

chứ không phải là suy nghĩ của Chúa

(giống như đứng trước ông toà ... tội nhân nghĩ ông toà không fair .... nhưng ông toà có thể làm bất cứ điều gì ông toà muốn , và ông cho rằng như vậy là FAIR  Shycomplain ??

who do you think you are ??

GOD ???  Rollin
mình hãy đọc những câu Kinh thánh này ... để thữ xem mình có tìm thấy được ý nghĩa ... CHUÁ ĐẢ CHỌN MÌNH NGAY TỪ BUỖI SÁNG THẾ không ??Giăng 15:16

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last and so that whatever you ask in my name the Father will give you.
Ê phê sô 1:4

4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời,

For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight.
Ê phê sô 1:11

11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán,

In him we were also chosen,Having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will.

1 Phi e rơ 2:9

9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;

9 But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.

1 Cô rinh tô 1:27-29

27 Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh;
28 Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có,
29 để chẳng ai khoe mình trước một Ðức Chúa Trời.

27 But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose the weak things of the world to shame the strong. 28 God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that are, 29 so that no one may boast before him.[Image: 22730134_10215417881950071_2867463289257...00x223.jpg]
bạn có thể đọc thêm ở cái link này ... nhưng ở đây Vân quote lại đoạn này , rất là "căn bản" cho chúng ta cùng suy nghĩ

https://bible.org/seriespage/lesson-59-g...ans-914-18
If you are a parent you have heard the repeated refrain from your children, “That’s not fair!” And when you heard that complaint you responded, “Life’s not fair!” But we all want it to be fair! And we want God to be fair—or so we think!In Romans 9:11-13 Paul wrote, “For though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God’s purpose according to His choice would stand, not because of works but because of Him who calls, it was said to her, ‘The older will serve the younger.’ Just as it is written, ‘Jacob I loved, but Esau I hated.’” Paul knew that if we were tracking with him, we would respond, “That’s not fair!”


As I pointed out last time, if Paul was saying that God made His decision to bless Jacob and reject Esau based on the fact that God foresaw that Jacob would decide to trust in God, but Esau would reject God, no one would have thought to accuse God of being unfair. That’s perfectly fair. There’s no problem with that.


But, clearly, that’s not what Paul meant. He goes out of his way to make it clear that God chose Jacob and rejected Esau apart from anything that they would do, “so that His purpose according to election would stand.” But we don’t like that! We want things to be equal and fair. We want everyone to have an equal shot at salvation and we want that salvation to be linked in some small way to something that we do. We want to be able say, “I’m saved because I made a decision by my own free will to believe in Jesus!” Then I can take some credit for my wise decision and my faith.


Also, note that even though Paul knew that his line of reasoning would provoke objections, he does not soften it in any way to avoid controversy, but instead he asserts it even more strongly . Some pastors, to avoid controversy, will not teach the doctrine of election. They know that it upsets people, so they soften it or explain it in a way that makes God seem completely fair. But Paul didn’t do that! He raises the objections that he knows we will have and then rather than softening his point, he strengthens it .


Why did he do that? First, he did it because the Holy Spirit inspired him to do it. Paul’s epistles are the inspired Word of God, given to him for our spiritual understanding and profit. Even though some of his writings are hard to understand and the untaught and unstable distort them, they are Scripture, given by the Spirit to make us wise unto salvation 


Second, Paul wrote these things because they are in line with the rest of Scripture. If you have a Bible that puts Old Testament quotations in small caps, you can easily see that Paul builds his argument in Romans 9 on the Old Testament. He cites it in 9:7, 9, 12, 13, 15, 17, 25-26, 27-29, & 33. Furthermore, Paul believed that what Scripture says, God says. In 9:17, he says, “For the Scripture says to Pharaoh….” He then quotes from Exodus 9:16, which is actually God speaking to Moses. Moses had not yet written the Torah (the first five books of the OT). But what God said to Moses is what Scripture said to Pharaoh. Scripture is authoritative because it is God speaking to us.


So Romans 9 does not consist of the opinions of the apostle Paul, which we are free to accept if we agree or ignore if we disagree. Romans 9 is God speaking to us with His authority through Paul to tell us what we need to know to be assured about our salvation, which is Paul’s main subject in the context. How can we know that God’s promise of salvation will not fail? Paul’s answer is that ............


Our salvation is secure because it does not depend on us, but rather on God’s purpose according to election. As the sovereign of the universe, God always accomplishes what He purposes to do. He chooses some for salvation apart from anything that they do, and He rejects others apart from anything they do (9:11, 13). We need to submit joyfully to this truth because it is God’s authoritative revelation of Himself.But Paul knew that some would still sputter, “But that’s not fair!” So he teaches here:
As the righteous Sovereign over all, God is not unjust to grant mercy to some and to harden others, because all deserve His judgment.
The structure of this paragraph is: First (9:14), Paul raises and responds vigorously to the objection that God may be unjust to choose some and harden others. Then (9:15), he cites Exodus 33:19 to support his earlier statement (9:13, quoting God), “Jacob I loved.” He concludes (9:16), “So then it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy.” Next (9:17), he cites Exodus 9:16 about God’s purpose with Pharaoh to support his earlier statements (9:11, 13), “so that God’s purpose according to election would stand,” and, “Esau I hated.”
Paul’s concluding summary (9:18), “So then He has mercy on whom He desires, and He hardens whom He desires,” supports 9:13-14, that God is not unjust to love one man and to keep his wrath on another. On the basis of justice, some (like Esau and Pharaoh) receive judgment. On the basis of mercy, others (like Jacob) are the objects of love and salvation. But no one gets injustice, because all deserve judgment.
Vân nói tóm gọn những điễm chánh ở post trên mà mình cần phải nắm ở đây


a. chúng ta cho rằng Chúa không fair (khi Ngài muốn judgment trên 1 người , và muốn mercy trên 1 người , mà không hề dựa vào việc làm của họ , mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này in the future) ... mình muốn ... mình có thể vỗ ngực mà nói "con đả có credit khi con quyết định chọn Chúa" ... nhưng điều interesting ở đây , là Chúa KHÔNG MUỐN ai vỗ ngực mà nói "con đả có credit khi con quyết định chọn Chúa" ... MÀ NGÀI MUỐN CREDIT NÀY THUỘC VỀ NGÀI , VÌ NGÀI CHỌN CHÚNG TA , CHỨ KHÔNG PHẢI THE OTHER WAY AROUND LÀ CHÚNG TA CHỌN NGÀI  1 Cô rinh tô 1:29 Admire


b. nếu nói trên lãnh vực FAIR , thì mọi người chúng ta đều xứng đáng đễ đi địa ngục , vì mọi người chúng ta đều phạm tội (nếu mình đòi hỏi Chúa phải FAIR THEO SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng đối với Chúa ... Chúa có 2 cách để giải quyết vấn đề này

- sẽ có những người được Chúa chọn vì sự thương xót của Ngài , chứ không phải vì chúng ta làm gì .... để vào thiên đàng .... ON THE BASIS OF MERCY

- sẽ có những người bị Chúa làm cho cứng lòng , và dĩ nhiên vì tội của họ ... để vào địa ngục .... ON THE BASIS OF JUDGMENT c. vấn đề CHỌN NÀY CUẢ CHUÁ cũng gây ra rất nhiều tranh cãi .. nên nhiều mục sư đả tránh giãng việc này , vì họ tránh có sự tranh cãi

những gì Paul viết , không phải là ý của riêng Paul , mà chúng ta đả biết NHỮNG GÌ NÓI TRONG KINH THÁNH , LÀ ĐÃ ĐƯỢC SOI DẪN BỞI ĐỨC THÁNH LINH , CHO CHÚNG TA HIỂU ĐƯỢC SỰ SUY NGHĨ CUẢ CHUÁ

thì đây cũng là 1 trong những cái Chúa cho mình biết "cách Chúa làm việc" , mặc dù chúng ta có sự tranh cãi đi chăng nữa , thì chúng ta cũng cần phải hiểu "đây là cách Chúa làm việc"  Admire
2 Ti mô thê 3:16-17

16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
mình đọc Parable này để hiểu thêm về SỰ THƯƠNG XÓT CUẢ CHUÁ

chứ không phải FAIR THEO KIỄU MÌNH SUY NGHĨ


(nên nhớ ... ai đọc câu chuyện này , cũng la lên ... CHUÁ KHÔNG FAIR 

nhưng đây là cách Chúa tỏ ra SỰ THƯƠNG XÓT CUẢ NGÀI

THIÊN ĐÀNG là nước thuộc về Ngài , Ngài có quyền làm những gì Ngài muốn , mình không có quyền gì mà ngồi đó nói CHUÁ FAIR HAY KHÔNG FAIR)

Mat 20:1-16


1 Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.

2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình.

3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ,

4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho.

5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy.

6 Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?

7 Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta.

8 Ðến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu.

9 Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê.

10 Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.

11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà,

12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng.

13 Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao?

14 Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy.

15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?

16 Ðó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.
Chúa bà là chúa ác
Ko tin là sớm thác
Hồn bị điày địa ngục
Chúa bà là chúa ngục chair-to-the-head Happy-smiley-emoticon
trước khi đi qua đề tài kế ... Vân tóm tắt lại những ý nói trong đề tài này 


mình có the picture ở đây ...


- 1 đám người sống trên thế gian này ... AI CŨNG CÓ TỘI , KHÔNG 1 AI KHÔNG CÓ TỘI  ... "FAIR" LÀ AI CŨNG PHẢI ĐI ĐỊA NGỤC HẾT 

- nhưng có 1 số người được Chúa chọn (THE ELECT) ... không phải vì họ thế này thế kia ... nhưng vì HIS MERCY ... họ được vào thiên đàng 

- số người còn lại không được Chúa chọn ... cũng không phải vì họ thế này thế kia ... nhưng vì HIS JUDGMENT ... họ phải đi vào địa ngục 

- mình đang nói tới ĐỜI ĐỜI ... chứ không phải chỉ 100 năm , 1000 năm , hay 10,000 năm gì ở đây cả

- chuyện này không phải Fair hay Không Fair ... mà đây là CÁCH CHUÁ LÀM VIỆC , NGÀI LÀM ĐIỀU GÌ NGÀI PLEASE , mình không có quyền có ý kiến ... who do we think we are ??? GOD ?? NAH 

- với cách làm việc này của Chúa ... không ai có thể vỗ ngực mình nói "tui vào thiên đàng là nhờ tui CHỌN TIN CHUÁ" .... no , không một ai chọn Chúa cả ... mà chính Chúa chọn chúng ta

- đọc trong Cựu ước , mình thấy Chúa chọn Moses để đem dân Ngài ra khỏi Ai cập 

- đọc trong Tân ước , mình thấy Chúa Jesus chọn 12 sứ đồ

- nói theo cách này cho dễ hiễu ... thường thường , người lớn chọn người nhỏ ... chứ người nhỏ không chọn người lớn ... cũng vậy ... Chúa chọn mình .. chứ không phải mình chọn Chúa
khi chúng ta ra nói về Chúa cho người ta biết

- những người được Chúa chọn ... sẽ nhận được cái ích lợi này .. để họ có thể tới với Chúa , làm con cái của Ngài , qua Chúa Jesus Christ

- những người không được Chúa chọn ... họ sẽ không hiểu được gì cả ... cứ như là "nước đổ lá môn" ... và họ đang tiến tới con đường mà Chúa đã dành cho họ ... đời đời 
nghe Pastor John Neufeld nói về .. God chose vs. Free will ... bây giờ ông không còn là Pastor nửa , nên người ta kêu ông là Doctor ... nhưng trước đây ông là Pastor của Vân, và trong Vân, bao giờ ông cũng là Pastor


Tội lỗi làm tâm linh mình tối .. tự mình không thể chọn Chúa .. nên Chúa chọn mình, mở mắt mình ra trước .. rồi mới tới free will ở đây để mình chọn Chúa

- ông cười vì nó hơi khó hiểu, nhưng theo Vân, tạm thời cho con số vào để dễ hiểu hơn

Chúa chọn mình 90% .. thì mình mới có bắt đầu, chứ nếu Chúa không chọn mình thì mình không có bắt đầu được 

Sau cái bắt đầu này, thì free will mình là 10%, mình chọn Chúa là Chúa của đời mình 

DĨ NHIÊN PHẢI CÓ BƯỚC ĐẦU, THÌ MỚI CÓ BƯỚC SAU ĐƯỢC


NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ BƯỚC ĐẦU CHÚA CHỌN HỌ, THÌ HỌ SẼ KHÔNG CÓ BƯỚC SAU LÀ HỌ CHỌN CHÚA LÀM CHÚA ĐỜI HỌ


***


cũng có vài người cho rằng ... Salvation , Chúa open for everyone , rồi tự họ có chịu nhận lấy không

nhưng cũng có vài người cho rằng ... oh no , Salvation , Chúa chỉ open cho những người Chúa đả chọn thôi

mình thấy ... cái quan niệm thứ hai này , đúng theo Kinh thánh nhiều hơn .. vì nếu Chúa không chọn họ , không mở mắt cho họ , thì không có cách nào , there's absolutely no way , họ có thể nhận được Chúa***


điều này cũng cho chúng ta 1 cái assurance là

MỘT KHI CHUÁ ĐẢ CHỌN MÌNH , THÌ MÌNH SẼ ĐƯỢC CỨU ... NGÀI SẼ CÓ CÁCH ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN

CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ MÌNH CHỌN NGÀI .. VÀ MÌNH CỨ PHẬP PHỒNG LO SỢ LÀ MÌNH KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC TỚI CÁI STANDARDS CUẢ NGÀI .. RỒI MÌNH CÓ THỂ ĐƯỢC , HOẶC CÓ THỂ MẤT SALVATION AT ANYTIME
***


chữ PREDESTINED là 1 chữ "nặng ký" trong Kinh thánh ... cho mình biết là ... Chúa đả chọn mình từ lúc sáng thế ... cám ơn Chúa vì Ngài đả chọn con


Ê phê sô 1:5

5 he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and willRôma 8:29-30

29 For those God foreknew , he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he (Jesus) might be the firstborn among many brothers and sisters.
30 And those he predestined, he also called; those he called, he also justified; those he justified, he also glorified.
Pages: 1 2 3 4