VietBest

Full Version: Christian Music/Quotes
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
Mục Lục (alphabetical order)
In Jesus' Name
Our God

Trong Danh Chúa Jesus

Sống cho Chúa

Hãy tôn vinh Ngài
Chiều trên đồi Golgotha
Dòng huyết tha tội
Thập tự xưa[Image: 11545347-crucifixion-at-sunset.jpg?w=584]
Tiệc Thánh
Ta hy sinh vì con hết

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao

[Image: qAaKu06wr6pIbAS0QPIIbnA4i9P5OX5KUaOWTBPi...1E1FBW2X-4]
Huyết chiên con bôi sạch lòng 
Ngợi khen dòng huyết 
Quyền trong Huyết Jesus

Pages: 1 2 3 4 5 6