VietBest

Full Version: Dưa Cải - Ngâm Với Nước Mắm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
(2021-02-07, 10:15 AM)Gió Hạ Wrote: [ -> ]Khi nào làm dưa cải lại, anh nhớ chụp hình nha 📸

Sure em.
(2021-02-07, 12:03 AM)Vee Wrote: [ -> ]Gió Hạ: chắc GH cho nu*o*'c mắm nhiều ho*n Vee làm phải không?  Wink  O*'t tu*o*i cho vô hủ du*a nhìn đẹp thiệt nhu*ng mùi vị và màu du*a sẽ ra khác chút so vo*'i mình dùng o*'t bột làm kimchi...Còn cải trụng rồi dội nu*o*'c lạnh Vee thấy không cần thiết vì  trụng so* vậy cải rất khó mà bị chín.  Ngu*o*`i ta làm là đổ nu*o*'c nóng vô trong cải đậy nắp kín lại du*a sẽ vàng ho*n nu*~a.


 Từ nào tới giờ bé 3 có làm dưa chua môt vài lần thấy cũng ok.

 
 Mấy người chị dạy...pha nước ấm ấm cho chút muối, chút đường rồi cho cải vô hũ, đè nó xuống, mấy bữa sau sẽ có ăn.

 Kỳ này, bé 3 mới đọc mấy nhà phân tích gia... Biggrin    và biết mình ....chưa biêt gì về cách làm dưa chua... Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Thanks sis Vee đem món này lên cho mọi người cùng học  Tulip4 Hug

 Hôm bữa bé 3 có đọc anh NCVB chỉ cách muối dưa cũng make sense lắm.
Pages: 1 2 3 4